Betoog H. Cornet over ambities begroting 2022 Zuid Holland

3 november 2021

VOORZITTER,
Kijkende naar alle ambities valt het op, in het algemeen, dat als voorbeeld de ambitie
bereikbaar Zuid-Holland, relatief meer budget heeft of lasten naar toe gaan dan de ambities
natuur en gezond en veilig. Respectievelijk 35,7% om 16,5% voor ambitie 5 en 11,17% voor
ambitie 7. Is dit het ambitieniveau in een tijd dat klimaat nadrukkelijk op de agenda staat?
Wij hadden verwacht dat de ambitie van de provincie hoger zou liggen. Het is een
constatering. Leidingen en of tunnels zijn verslinders van budgetten, dat begrijp ik wel, maar
wij hadden zo graag een wat krachtiger signaal voor na 2021 willen zien. Bovendien zien we
een tendens naar doorschuiven.
Met belangstelling heb ik het hoofdstuk financieel beeld gelezen, na kennis te hebben
genomen van de drie ordenende vragen die het college heeft gebruikt om tot keuzes te
komen. In het financieel totaalbeeld is te lezen dat er een tekort is van 88,7 miljoen die
wordt opgevuld uit de reserves. De lasten bedragen 801,6 miljoen, de baten 712,9 miljoen,
derhalve een verschil van 88,7 miljoen. Er is een onttrekking uit de bestemmingsreserve van
155,5 miljoen en een toevoeging aan de algemene reserves daarvan van 66,8 miljoen.
Er is dus een overschot van 66,8 miljoen incidenteel. Dit wordt geplaatst naar of in de
algemene reserve. Waarom niet minimaal een gedeelte in ambitie 5 en/of 7.
Wanneer ik de grafieken doorneem van de lange termijn lasten dan daalt de tendens van
ambitie 5 en ambitie 7 is vlak. Juist ambitie 5 zou in de lange termijnvisie minimaal een
vlakke tendens moeten hebben.
Ambitie 5, de uitleg van versterken en wat willen we bereiken, staan mooie en duidelijke
woorden in. We weten dus wat we hebben en wat we willen. Nu nog hoe bereiken we dat.
Onze fractie heeft vooral gekeken naar de mutaties binnen het begrotingssaldo. Immers,
ambities zouden kunnen leiden naar positieve aanpassingen binnen het saldo van ambitie 5
en/of 7. Echter lijkt er in de plaats van verhogen veel te worden gekeken naar derden zoals
de landelijke politiek in de overtuiging dat deze de lasten gaan verlichten.
Uit de begroting ambitie 7 citeer ik: de provincie Zuid-Holland als geheel heeft de laagste
score op het gebied van gezondheid van alle provincies. De gezondheidsverschillen tussen
groepen inwoners groeien. Einde citaat. Ondanks het initiatief om 2030 in beeld te brengen
zien wij ook daar graag wat meer ambitie om de score sneller te verhogen.
Opvallend aan ambitie 7 is dat er veel wordt geschreven aan maatregelen, maar
daarentegen een laag percentage heeft aan middelen. 11,17% zoals eerder gemeld.
Ambitie 7-2 als beleidsdoel straalt voor 50PLUS te weinig ambitie uit vanwege de vermelding
dat er nog geen antwoord is op de huidige recreatiedruk en de te verwachten verdere
toename van die druk in de komende jaren. Een dekkend samenhangend beeld en
realisatiestrategie ontbreekt. Graag ziet 50PLUS het bevorderen van de leefomgeving voor
50plussers, zoals sporten voor hen bereikbaarder te maken. Andere vormen van recreatie
bijvoorbeeld kampeer recreatie. We hebben gezocht wat het percentage kampeerrecreatie is
ten opzichte van andere provincies. Maar het betrouwbare antwoord niet gevonden. Het lijkt
laag ten opzichte van andere provincies.
Als laatste de aandacht voor het helpen van burgers en de communicatie naar de burgers.
Wij gebruiken de bron Binnenlands bestuur.
Die bron stelt dat er een behoefte bestaat bij de burgers voor het helpen bij het opzetten
van een meerjarenplan qua onderhoud, waarbij klimaatzaken op het juiste moment wordt
ingepast. Die aandacht kunnen we geven.
Investeer in innovatie van leukere zonnepanelen. Wat weer helpt om meer zonnepanelen te
plaatsen. Nu zijn ze saai, maar er bestaan gekleurde of houtprofiel panelen.
Communicatie: nog steeds heeft 40% van de bevolking geen beeld wat de provincie doet
tegen klimaatverandering. 39% stelt dat als de overheid meer zou helpen en informatie zou
geven zij zich duurzamer zouden gaan gedragen. 49% stappen over op een alternatief voor
gas wanneer zij de kosten zouden krijgen vergoed.
Dit zijn zomaar een aantal verbeteringen die mogelijk zijn.
Onderliggende boodschap, laten we als provincie nog meer ambitie tonen dan nu.
Dan werken we echt elke dag aan een beter Zuid-Holland waar het goed leven, wonen,
verplaatsen en recreƫren is.
Dank u voorzitter.