Bijdrage voorjaars- en kader nota 2020

6 juli 2020

Voorzitter,

Vandaag spreken we over de voorjaars- en kadernota voor het jaar 2020. Een jaar wat in het teken staat van o.a. nieuw beleid van het College van Gedeputeerde Staten. Dus wat de voorjaarsnota betreft kunnen we volstaan met een aantal korte aandachtspunten. In onze bijdrage zullen wij de voorjaarsnota en de kadernota gezamenlijk bespreken.

De fractie van 50PLUS heeft regelmatig uitgesproken geen voorstander te zijn van de manier waarop er met de zo genaamde reserves wordt omgegaan. Gelukkig wordt er nu aan gewerkt om deze situatie te veranderen. Onze fractie is daar blij mee en hoopt dat dit nog meer duidelijkheid zal geven voor de lezer maar zeker ook voor ons als Statenleden.

Voorzitter,  inmiddels is er, na de mei circulaire van het Ministerie, meer bekend over de omvang van de bijdrage aan het Provinciefonds. Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we een relatief klein bedrag in positieve zin bijschrijven. Maar voorzitter er is “zwaar weer” op komst dus onze fractie vraagt aan het college van GS uitermate behoedzaam om te gaan met de beschikbare middelen.

Daarom voorzitter is onze fractie blij met het min of meer bevriezen van de bijdrage van het Provinciefonds maar in welke verhouding staat dit met de effecten en gevolgen van de mei circulaire? We krijgen er iets bij maar het fonds is wel “bevroren”? Graag een reactie van de Gedeputeerde op deze naar onze mening tegengestelde gang van zaken.  Naast de bijdrage aan het Provinciefonds genereren wij onze inkomsten voor een groot deel uit de bijdrage van de motorrijtuig belasting de zo genaamde “opcenten”! Met de intensivering van onze duurzaamheids opgave staan de inkomsten uit opcenten ook onder druk. Er wordt steeds meer electrisch gereden en de toekomstige inkomsten uit opcenten verhouden zich in negatieve zin ten opzichte van de huidige inkomsten. Van de Gedeputeerde hoorde wij eerder dat er overleg plaats vindt met het Ministerie voor mogelijke compensatie. Kan de Gedeputeerde ons informeren wat de huidige stand van zaken is en op welke termijn kan deze mogelijke compensatie geeffectueerd worden?

Maar Voorzitter, onze fractie maakt zich ernstige zorgen over de periode na 2021. We zien steeds minder vrije ruimte voor nieuw beleid en de uitgave voor bereikbaarheid zijn naar onze mening niet in verhouding tot de ander programma uitgaven. Vooral de mogelijkheden voor Sport & Bewegen en Toerisme in relatie tot Leefbaarheid en Gezondheid moeten wat de fractie van 50PLUS betreft meer naar de voorgrond gebracht worden. Inmiddels is wel bekend dat door het intensief gebruik van onze ruimte voor met namen economische ontwikkelingen de Leefbaarheid en Gezondheid onder “druk” staan. 

Daarnaast Voorzitter, zal de huidige crisis ook zijn weerslag hebben op onze beschikbare middelen en op de inwoners. Het is nu nog niet inzichtelijk wat de conseqenties en gevolgen op korte – midden en lange termijn zullen zijn van deze crisis. Gelukkig zien wij dat het college volop bezig is met een goede inventarisatie maar voorzitter na deze inventarisatie moeten er wel middelen en mogelijkheden zijn om tot oplossingen en of ondersteuning te komen. Daarom voorzitter zijn we blij met de brandbrief die gedeputeerde Vermeulen heeft geschreven aan de Minister voor de noodzakelijke middel voor die Gemeente die hier dringend behoefte aan hebben. 

Voorzitter, onze fractie heeft al eerder aan gegeven blij te zijn met de aandacht en beschikbare middelen voor de lokale en regionale media. Het is van elementair belang in deze moeilijke tijd dat inwoners en vooral onze doelgroep de ouderen goed op de hoogte moeten zijn en blijven van de huidige ontwikkelingen in de samenleving.

Voorzitter, tot slot een algemene opmerking: de stijging van onze schulquote kan naar onze mening gezien worden als een belangrijke graadmeter voor de “financiele” gezondheid van onze Provincie. En voorzitter die is, zeker op de wat langere termijn, absoluut niet goed. 

Voorzitter, op blz. 136 van de begroting is aangegeven dat een schuldquote van hoger dan 130% risicovol is. Naar ik heb begrepen komt in de komende jaren onze schuldquote boven de 200% en is deze naar onze mening niet meer in verhouding ten opzichten van de mogelijke uitgaven. 

Voorzitter, als onze fractie haar zorgen uitspreekt over bovenstaande krijgen we vaak te horen “ach de Provincie kan toch niet failliet gaan”! Naar onze mening is dit tekenend voor de huidige situatie van onze opvatting over de financiën. Voorzitter, de fractie van 50PLUS is voorstander van een stabiele consistente financiële koers waarbij we natuurlijk alle begrip hebben voor ambitie en daadkracht van ons bestuur.

Er zijn nog een aantal dossiers waarop grote uitgave en ook investeringen gedaan moeten worden of verwacht worden. De fractie van 50PLUS hoopt dat onze “polsstok” lang genoeg is om over de lat te kunnen springen. 

Maar gelukkig kunnen we altijd nog terug vallen op het “dikke kussen” van de overheid indien we de hoogte onverhoopt niet halen.

Voorzitter, onze fractie zal deze voorjaars- en kader nota wel steunen maar met de kritische kanttekening dat behoedzaamheid voor het vervolg grote prioriteit dient te krijgen.

 

Tot zover mijn bijdrage in de eerste termijn.