Bijdrage W. Bakx over Warmtetransportleiding Vlaardingen Den Haag

18 oktober 2021

Bijdrage voorstel vaststellen provinciaal inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen Den Haag

 

Voorzitter, de ontwikkeling van deze warmteleiding vind zijn oorzaak in de energietransitie waarbij het college inzet op “Schone energie voor iedereen”. Het warmte dossier, zoals ik het nu maar kortheidshalve noem, is een ingewikkeld en weerbarstig dossier. Het vergt intensieve aandacht en veel leeswerk!

Voorzitter, het aanleggen van een 23 km lange leiding voor het transport van restwarmte in een druk bezette Provincie als Zuid Holland is geen sinecure. Dit project vormt een van de grootste ambities van onze Provincie om een bijdrage te leveren aan de gestelde doelen “schone energie voor iedereen”! Ruimtelijk gezien valt dit project binnen meer dan 20 Bestemmingsplannen het is daarom goed en noodzakelijk dat gekozen is voor een Provinciaal Inpassings Plan.

Maar daar schuilt ook gelijk naar onze mening het gevaar dat sommige Gemeenten het gevoel krijgen overrulet te worden. Recent hebben we in de commissie bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de Gemeente Den Haag gehoord die een aantal flinke bedenkingen had en nog heeft tegen dit project. Kan de Gedeputeerde ons kort toelichten hoe ze deze weerstand denkt te overwinnen en de voortgang van het project erin te houden met het bewaken van de goede verstandhouding van de genoemde Gemeente.

Voor wat betreft de organisatie is er overleg met 12 organisaties die allemaal hun eigen belang hebben te vertegenwoordigen. Met zoveel overleg partners is de kans dat dit overleg niet eenvoudig is en daarom ook lang kan duren niet denkbeeldig. Hoe kijkt de Gedeputeerde hiernaar en hoe voorkomen we vertraging in dit proces?

Voorzitter, de commissie voor de MER vraagt in haar advies aandacht voor de mogelijk aantasting van de natuurlijke kenmerken van nabij gelegen beschermde natuurgebieden nature 2000.  De reactie van GS was naar het  gevoel van onze fractie een beetje tegendraads. Heeft GS dit nu goed meegenomen in het voorliggende besluit zodat we later niet tegen een bezwaar procedure aanlopen met alle vertraging van dien.

 

Voorzitter, na een intensieve lange aanloop periode zijn we nu in de definitieve fase van besluitvorming voor dit Provinciaal Inpassings Plan gekomen. Dit besluit kan een behoorlijke impact hebben op de Provincie Zuid Holland. Het is daarom van groot belang de m.n. de juridische consequenties van dit besluit voor de korte – midden en lange termijn goed in beeld zijn om mogelijke problemen te voorkomen. Onze fractie moet helaas melden dat m.n. op dit dossier dit in het verleden niet altijd goed is gegaan. Daarom voorzitter de volgende vraag aan de Gedeputeerde:

Bent u van mening dat alle mogelijke risico’s van dit gecompliceerde project goed in beeld zijn en dat de gesloten of nog te sluiten overeenkomsten voldoende geborgd zijn om mogelijke risico’s te voorkomen of tot een gewogen minimum beperkt blijven.

Tot slot voorzitter kan ik u melden dat de fractie van 50PLUS akkoord kan gaan met dit te nemen statenbesluit voor de start van een Provinciaal Inpassings Plan.

Willem Bakx,

Fractievoorzitter 50PLUS Provinciale Staten Zuid-Holland