50PLUS wilt geen plaatsing windturbines op locatie Valkenburgse Meer en dient moties in

16 juni 2021

MOTIE Geen windturbines bij het Valkenburgse Meer, no. 1

Agendapunt : 2a
Voordrachtnr :
Onderwerp : RES 1.0
_________________________________________________________________________

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 16 juni 2021;

constaterende dat:

• Provinciale Staten wordt gevraagd de RES 1.0 van de zeven RES-regio’s in
Zuid-Holland vast te stellen;
• In de RES 1.0 van Holland-Rijnland een VRM-locatie is opgenomen nabij het Valkenburgse Meer, en dat binnen deze VRM-locatie drie windturbines zijn gepland nabij de Leidse wijk Stevenshof;
• Het provinciale coalitieakkoord ‘Elke dag beter’ stelt dat energieopwekking uit wind op land de laatste voorkeur heeft en slechts bij voldoende lokaal draagvlak kan worden toegepast;

overwegende dat:

• Het lastig te begrijpen en te verdedigen is dat bij plaatsing van vele honderden windturbines “in de voortuin” van de gemeente Katwijk (in de Noordzee), de plaatsing van drie windturbines “in de achtertuin” bij het Valkenburgse Meer nog relevant kan zijn;
• De locatie voor drie windmolens is reeds in 2012 in de toenmalige VRM vastgelegd, waarbij op dat moment de harde noodzaak van de bestemming van het Valkenburgse Meer t.b.v. natuur en recreatie in deze sterk verstedelijkte omgeving nog minder urgent was;
• Deze urgentie inmiddels veel duidelijker is geworden en verdere ontwikkeling van dit gebied t.b.v. de genoemde functies ook vergunningstechnisch een voorwaarde is om de grootscheepse woningbouw op de Locatie Valkenburg überhaupt mogelijk te kunnen maken (Valkenhorst);
• De windmolens ten tijde van de aanwijzing van dit gebied in 2012 qua impact op landschap, natuur en leefbaarheid niet te vergelijken zijn met de windturbines die heden ten dage en vogue zijn;
• De plaatsing van drie windturbines, in de directe nabijheid van de woonwijk Stevenshof in Leiden en van woningen aan de Voorschoterweg in Valkenburg, alsmede direct grenzend aan het te ontwikkelen natuur- en recreatiegebied rond het Valkenburgse Meer, achterhaald en niet te verdedigen is gezien de impact op leefbaarheid, biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit.

verzoekt het College:

Buiten de bureaucratisch grenzen te treden waarbinnen de energietransitie momenteel bestuurlijk wordt gepland, en vanuit een breder perspectief er bij het Rijk op aan te dringen drie extra windturbines in de Noordzee te plaatsen, ten einde de drie windturbines bij het Valkenburgse Meer te vervangen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Willem Bakx, 50PLUS Jaap Haasnoot, 50PLUS