Geen windturbines bij het Valkenburgse Meer. 50PLUS dient moties in

16 juni 2021

MOTIE

Geen windturbines bij het Valkenburgse Meer, no. 2

Agendapunt : 2a
Voordrachtnr :
Onderwerp : RES 1.0
__________________________________________________________________________

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 16 juni 2021;

constaterende dat:

• Provinciale Staten wordt gevraagd de RES 1.0 van de zeven RES-regio’s in
Zuid-Holland vast te stellen;
• In de RES 1.0 van Holland-Rijnland een VRM-locatie is opgenomen nabij het Valkenburgse Meer, en dat binnen deze VRM-locatie drie windturbines zijn gepland nabij de Leidse wijk Stevenshof;
• Het provinciale coalitieakkoord ‘Elke dag beter’ stelt dat energieopwekking uit wind op land de laatste voorkeur heeft en slechts bij voldoende lokaal draagvlak kan worden toegepast;

overwegende dat:

• Het lastig te begrijpen en te verdedigen is dat bij plaatsing van vele honderden windturbines “in de voortuin” van de gemeente Katwijk (in de Noordzee), de plaatsing van drie windturbines “in de achtertuin” bij het Valkenburgse Meer nog relevant kan zijn;
• De locatie voor drie windmolens is reeds in 2012 in de toenmalige VRM vastgelegd, waarbij op dat moment de harde noodzaak van de bestemming van het Valkenburgse Meer t.b.v. natuur en recreatie in deze sterk verstedelijkte omgeving nog minder urgent was;
• Deze urgentie inmiddels veel duidelijker is geworden en verdere ontwikkeling van dit gebied t.b.v. de genoemde functies ook vergunningstechnisch een voorwaarde is om de grootscheepse woningbouw op de Locatie Valkenburg überhaupt mogelijk te kunnen maken (Valkenhorst);
• De windmolens ten tijde van de aanwijzing van dit gebied in 2012 qua impact op landschap, natuur en leefbaarheid niet te vergelijken zijn met de windturbines die heden ten dage en vogue zijn;
• De plaatsing van drie windturbines, in de directe nabijheid van de woonwijk Stevenshof in Leiden en van woningen aan de Voorschoterweg in Valkenburg, alsmede direct grenzend aan het te ontwikkelen natuur- en recreatiegebied rond het Valkenburgse Meer, achterhaald en niet te verdedigen is gezien de impact op leefbaarheid, biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit.

verzoekt het College:

Een voorstel aan PS voor te leggen om de locatie voor drie windturbines aan het Valkenburgse Meer, om de hiervoor genoemde redenen, uit het omgevingsbeleid te schrappen;
• Dit voorstel aan de Staten aan te bieden gelijk oplopend met de module energietransitie van het omgevingsbeleid.

en gaan over tot de orde van de dag.

Willem Bakx, 50PLUS Jaap Haasnoot, 50PLUS