Motie: Betaalbare huisvesting Holland Rijnland

14 oktober 2020

Onderwerp: Betaalbare huisvesting Holland-Rijnland

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bíjeen;

Constaterende dat:

– De eerste tranche van de zogenaamde ‘Woondeal’, een subsidieregeling van het Rijk, heeft geleid tot versnelling van de bouw van 51.000 woningen, waaronder 65% in de betaalbare categorie;

– Het woningbouwprogramma op het voormalig Vliegkamp Valkenburg (5600 woningen) een omgekeerd beeld laat zien, namelijk 64,1% bestaat uit de categorie’onbegrensd duur’;

– Het woningbouwprogramma op het voormalig Vliegkamp Valkenburg niet voldoet aan de minimumnormen van 25% sociale huurwoningen en 20% betaalbare woningen voor middeninkomens, zoals is vastgelegd in de Regionale Woonvisie van Holland Rijnland.

Overwegende dat:

–  Er in de regio Holland-Rijnland ernstige achterstanden bestaan m.b.t. de productie van woningen in de betaalbare categorie in relatie tot de vraag;

–  GS in gesprek ís met de regio Holland-Rijnland om tot versnelling van (betaalbare) woningbouw te komen;

–  De Rijksoverheid, die de rol van grondeigenaar vervult in de gebiedsontwikkeling Valkenburg, en die een bepalende invloed heeft gehad op het woningbouwprogramma aldaar, hiermee onvoldoende heeft bijgedragen aan versterking van het segment betaalbare huisvesting in de regio Holland-Rijnland;

–  Het daarom goed zou zijn als het Rijk haar eigen doelstelling, om via de ‘Woondeal’ op korte termijn tot meer betaalbare huisvesting te komen, met name ook in de directe omgeving van de projectlocatie Valkenburg alsnog zou kunnen waarmaken;

Verzoeken GS:

Zich op actieve wijze in te zetten om de allocatie van extra Rijksgelden in het kader van de tweede tranche van de ‘Woondeal’ naar aanpalende woningbouwprojecten op de Projectlocatie Valkenburg in de regio Holland-Rijnland te bevorderen, zoals ‘Bronsgeest’te Noordwijk, ten einde in de regio een betere balans te krijgen tussen aanbod en vraag naar betaalbare woníngen, en gaan over tot de orde van de dag!