Motie: Her-allocatie middelen Duinpolderweg

13 november 2019

Onderwerp: lnzet middelen Duinpolderweg.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • de realisatie en uitvoering van de Duinpolderweg gezien de patstelling tussen de Provincie Zuid – en Noord Holland ernstige vertraging op loopt
  • de voor deze weg gereserveerde middelen dringend noodzakelijk zijn voor het oplossen van echte knelpunten in de Provincie Zuid Holland

Overwegende dat:

  • deze middelen anders “doelloos” binnen het PZI beschikbaar zijn en blijven
  • er voldoende knelpunten zijn die inzet van de Provincie vergen
  • het waarschijnlijk nog wel enige tijd duurt alvorens er een besluit tot mogelijke uitvoering van de Duinpolderweg genomen wordt.

Verzoeken Gedeputeerde Staten om:

  • de beschikbare middelen binnen het PZI voor de mogelijke realisatie van de Duinpolder weg te her alloceren en in te zetten voor aanwezige knelpunten in de Provincie
  • deze middelen in te zetten voor de realisatie van een aquaduct ter hoogte van Boskoop en debetere inpassing van de Rijnlandroute door de realisatie van de Pioniersbaan
  • er bij het samenwerkingsverband Holland Rijnland op aan te dringen de beschikbare middelen in het Regionaal lnvesterings Fonds (RlF) hier ook voor in te zetten.