Motie: Reserverings reserve

13 november 2019

Onderwerp: Onderzoek vervangingsreserves.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • De provincie Zuid-Holland veel “kunstwerken” zoals bruggen -viaducten enz……. bezit
  • Dat veel van deze kunstwerken eindig zijn qua levensduur

Overwegende dat:

  • de Provincie Zuid-Holland de veiligheid van deze kunstwerken moet garanderen en dus tijdig vervanging noodzakelijke is.
  • dat deze vervanging aanzienlijke investeringen van de Provincie vergt
  • uit de begroting niet op te maken valt hoe hierin voorzien wordt
  • de Provincie Zuid Holland de komende jaren te maken krijgt met een onacceptabele schuldquote

Verzoeken Gedeputeerde Staten om:

  • Een inventarisatie in tijd en middelen te maken voor de vervanging van bruggen – viaducten- en andere middelen die aan slijtage en vervanging onderhevig zijn.
  • Provinciale Staten in kennis te stellen van de uitkomst van bovenstaande inventarisatie

En gaan over tot de orde van de dag.