Motie: Sociaal domein Sport en Bewegen

13 november 2019

Onderwerp: Beschikbare middelen voor het sociaal domein.

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • de provincie Zuid-Holland wil inzetten op het stimuleren van “Sport en Bewegen”
  • er een Gedeputeerde binnen GS belast is met de uitvoering van dit beleid
  • Sport en Bewegen een erg belangrijke bijdragen kan leveren aan de Volksgezondheid

Overwegende dat:

  • het belangrijk is dat dit beleidsvoornemen ook zichtbaar wordt en praktisch wordt toegepast
  • Sport en Bewegen een positief effect heeft op de gezondheid van de inwoners (m.n. ook van de jeugd en ouderen) en daarom ook vanuit preventief opzicht een bijdrage levert
  • arbeidsverzuim en kosten voor zorg en ondersteuning beter beheersbaar zijn
  • de Provincie een coƶrdineerde en monitorende taak moet hebben op deze ontwikkeling

Verzoeken Gedeputeerde Staten om:

  • Op de begroting van 2020 de reservering voor het Sociaal Domein beschikbaar te stellen voor een eerste oriĆ«nterend onderzoek naar dit beleidsvoornemen van GS.
  • uit de algemene reserve een bedrag te reserveren voor de Maatschappelijke databank informatie zoals o.a. demografische ontwikkelingen ter ondersteuning van het beleid.

En gaan over tot de orde van de dag.