Motie: Vergrijzing als strategische opgave

4 september 2019

Provinciale Staten van Zuid Holland, in vergadering bijeen op 4 september,

Constaterende dat:

  • De formerende partijen VVD, SGP/CU, GroenLinks, PvdA, en CDA een coalitie hebben gevormd en er een coalitieakkoord is opgesteld;
  • Er blijkens dit document geen erkenning is voor het feit dat de in gang zijnde maatschappelijke trend van “Vergrijzing” specifieke beleidsaandacht vraagt op eenveelheid van beleidsterreinen.

Overwegende dat:

  • De snelle verandering van de bevolkingssamenstelling door o.a. de toenemende vergrijzing een geco√∂rdineerd antwoord vraagt van het openbaar bestuur op bijvoorbeeld het gebied van wonen , zorg, mobiliteit, inrichting van de openbare ruimte, inhoud en verschijningsvorm van voorzieningen, vormen van zelforganisatie van burgers, en tal van andere zaken;
  • Dit beleidsmatige antwoord op provinciaal niveau betrekking kan hebben op onderwerpen zoals kennisontwikkeling, voorlichting en educatie, innovaties op sociaal en technologisch gebied, facilitering van non-profit organisaties en vooral ook het vervullen van een co√∂rdinerende en stimulerende rol in de richting van gemeenten;
  • Het ontbreken van integraal beleid en het ontbreken van gebundelde bestuurskrachtals antwoord op de uiteenlopende maatschappelijke gevolgen die de trend vanvergrijzing met zich meebrengt tot maatschappelijke schade leidt.

Spreekt als haar mening uit:

  • Dat de trend van ‘Vergrijzing’ moet worden gezien als een van de strategische opgave voor de Provincie Zuid Holland, en
  • Draagt GS op deze opvatting te vertalen in beleid en een van de gedeputeerde tebelasten met dit aandachtsveld, alsmede
  • Op overzienbare termijn met een startnotitie te komen zodat Provinciale Staten de kaders voor dit nieuwe werkterrein kan vaststellen.

En gaat over tot de orde van de dag.