Moties 50PLUS (e.a.) Statenvergadering 10 november 2021

15 november 2021

MOTIE ZORGCOMPONENT BIJ SENIORENWONINGEN

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 10 november 2021;

 

Constaterende dat:

  • De voortdurende vergrijzing en de tendens naar meer eenpersoonshuishoudens resulteert in een sterk toenemende vraag naar allerlei vormen van seniorenhuisvesting voor uiteenlopende doelgroepen;
  • Dit onderwerp inmiddels is opgenomen op de Lange Termijn Agenda van Provinciale Staten en hiermee aldus bestuurlijke aandacht krijgt;
  • GS in haar brief aan PS d.d. 12 oktober 2021 constateert dat er lacunes zijn op het gebied van kennis en informatie betreffende aard en omvang van de (toekomstige) behoefte;

 

Overwegende dat:

  • Het in het kader van provinciale beleidsvorming met een integraal karakter onvoldoende is om alleen zicht te hebben op de (toekomstige) behoefte aan woonruimte voor ouderen;
  • Het daarnaast tevens noodzakelijk is om in het kader van het ontwikkelen van een compleet beeld van wat er maatschappelijk nodig is kennis en informatie te verzamelen ten aanzien van de toekomstige behoefte aan aanpalende zorg en ondersteuning om het zelfstandig wonen zo lang mogelijk te kunnen faciliteren;

Verzoeken het college:

  1. Om in samenhang met het in 2022 voorgenomen woonbehoefteonderzoek tevens onderzoek te (laten) verrichten naar de verwachte vraag naar zorg- en andere vormen van ondersteuning die noodzakelijk zijn om het zelfstandig kunnen wonen van zoveel mogelijk ouderen daadwerkelijk mogelijk te maken;
  2. Daarbij tevens te betrekken de behoefte aan intramurale voorzieningen, bijvoorbeeld voor de doelgroep van dementerenden die naar verwachting sterk zal groeien in de toekomst.

en gaan over tot de orde van de dag!

Willem Bakx (50PLUS)

Caroline Persenaire (GO)

Matthijs Sandmann (JA21)

Jaap Haasnoot (50PLUS)

                                       

MOTIE REFERENDUMVERORDENING

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 10 november 2021;

Constaterende dat:

  • Politiek wantrouwen de laatste tijd drastisch is toegenomen.[1]
  • Ongeveer de helft van onze burgers vraagt om meer invloed op de politieke besluitvorming in de provincie.[2]
  • Uit politicologisch onderzoek blijkt dat referenda een waardevolle aanvulling kunnen vormen op de representatieve democratie.[3]
  • Het mogelijk is als provincie een referendumverordening in stellen
  • De provincie Zuid-Holland in tegenstelling tot sommige andere provincies, zoals Noord-Holland, op dit moment geen referendumverordening kent

Overwegende dat:

  • Het wenselijk is dat burgers meer inspraak krijgen.
  • Het referendum politici dwingt na te denken of het beleid dat ze voorstaan wel voldoende steun heeft onder de bevolking
  • Het referendum een waardevolle stimulans biedt om burgers te betrekken bij de politiek
  • Een raadgevend referendum bijdraagt aan de legitimiteit en daarmee ook acceptatie van politieke besluiten.[4]

Verzoeken het college:

  • Voor het zomerreces van 2022 met een voorstel tot een referendumverordening naar de Provinciale Staten te komen

 

en gaan over tot de orde van de dag!

 

Willem Bakx (50PLUS)                                   Henk de Vree (PVV)

 

Caroline Persenaire (GO)                              Matthijs Sandmann (JA21)

 

MOTIE DELEGATIEREGISTER

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 10 november 2021;

Constaterende dat:

  • Er momenteel geen delegatieregister is waarin opgenomen is welke bevoegdheden PS aan het college hebben gedelegeerd.

Overwegende dat:

  • Het wenselijk is dat er een delegatieregister komt zodat duidelijk is wie waar over gaat.
  • Een delegatieregister zou aansluiten op de wens om een goede werkverhouding tussen PS en het college te waarborgen.
  • Een delegatieregister aansluit bij de actuele discussie over macht en tegenmacht, waarin de volksvertegenwoordiging zelfbewust haar rol moet opeisen.

Verzoeken Provinciale Staten:

  • Een begeleidingsgroep van Statenleden te vormen die een delegatieregister gaan opstellen, en daarbij ondersteuning krijgen van GS.

en gaan over tot de orde van de dag!

 

Willem Bakx (50PLUS)

Caroline Persenaire (GO)

Matthijs Sandmann (JA21)

 

 

[1] https://nos.nl/collectie/13879/artikel/2398563-ipsos-vertrouwen-van-nederlanders-in-de-politiek-gekelderd

[2] https://digitaal.scp.nl/ssn2020/maatschappelijke-en-politieke-participatie/

[3] https://stukroodvlees.nl/het-referendum-als-aanvulling-op-de-vertegenwoordigende-democratie/

[4] https://stukroodvlees.nl/unieke-functies-raadgevend-referendum/