Speerpunten 50PLUS Zuid-Holland

Waar kan 50PLUS in de Provinciale Staten het verschil maken?

Speerpunten van de Statenfracties van 50PLUS zijn onder meer het behoud van de koopkracht van ouderen en zwakkeren, die zo lang mogelijk veilig zelfstandig moeten kunnen blijven wonen, en veilige mobiliteit en goed openbaar vervoer voor een leefbaarder samenleving.

De fractie 50PLUS in de Staten van Zuid-Holland stelt voor de behandeling van de Omgevingsvisie en de Leefomgevingstoets uit te stellen tot na de Provinciale Staten Verkiezingen. Met name het recent uitgebrachte negatieve rapport van de commissie M.E.R. dat de Leefomgevingstoets van de Omgevingsvisie Zuid-Holland beoordeelde, is voor fractievoorzitter Willem Bakx aanleiding voor uitstel van verdere behandeling te pleiten. Het is aan de dan ontstane politieke verhoudingen en een nieuw College van GS dit enorm belangrijke onderwerp op te pakken. Er nu doorheen jakkeren past niet bij de zorgvuldigheid die op dit terrein nodig is. Juist in de provincie als Zuid-Holland, zo dicht bevolkt en met zoveel industrie, ook zeer vervuilende industrie, waardoor de gezondheid negatief wordt beïnvloed, moet met de leefomgeving van de inwoners en het vastleggen in regelgeving behoedzaam worden omgegaan”, aldus Willem Bakx.

 

Grondwaterbeheer

Grondwaterbeheer is geregeld in de Waterwet (2009). Daarin zijn onder andere de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende overheden voor waterbeheer vastgelegd. In het gebied van Delfland zijn verschillende inwoners en bedrijven die last hebben van te hoge grondwaterstanden. Om wat aan de problemen te doen wordt veelal naar de gemeente en het Hoogheemraadschap gewezen. Hoewel sommige gemeenten, waaronder Den Haag, hiervoor een meldpunt hebben geopend blijf vaak de onvrede over oplossingen bestaan.