Inbreng 50PLUS PS 9 maart 2022

30 maart 2022

 

Notulen van de fysieke vergadering van 9 maart 2022

(Geopend om 10.00 uur)

Voorzitter: de heer J. Smit

Griffier: de heer B.S.M Sepers

OPENING

De VOORZITTER: Ik open de vergadering. Wij hebben een ruim quorum, dus wij kunnen met elkaar vergaderen. Zoals gisteren met de fractievoorzitters via de app is besproken, hebben wij vandaag twee vergaderingen. Eén fysiek en op verzoek direct aansluitend daaraan een digitale vergadering, omdat een aantal mensen door corona verhinderd is. Hopelijk raken wij dat langzaamaan weer kwijt. Schoorvoetend gaan wij weer het leven in en daar hoort dit ook bij. Voordat ik met de vergadering begin, wil ik een korte verklaring afleggen over de huidige situatie. Kunt u even gaan staan?

Dames en heren, wij vergaderen vandaag in deze tijdelijke huiskamer van de democratie. Dat doen wij in alle vrijheid en openheid, waarin het goede debat centraal staat. Samen vertegenwoordigt u de Zuid-Hollandse bevolking die, gezien de veelheid aan fracties, veelkleurig is. Sommigen mopperen op ons democratische bestel en nemen de ruimte om dat hardop te uiten. Dat kan en mag in onze democratie en dat is een groot goed. Ik zeg dat niet zonder reden voorafgaand aan deze vergadering in deze spannende tijd. De wereld komt bij van een ongekende pandemie en is eraan toe om opgelucht adem te halen en het leven, zoals wij dat gewend waren, weer op te pakken. De wereld houdt haar adem in bij het zien van de oorlog in Oekraïne en het geweld dat daar gebruikt wordt. Boosheid en grote verontwaardiging en tegelijkertijd het besef het hoofd koel te moeten houden om verdere escalatie te voorkomen. Twee miljoen mensen op de vlucht en er ligt de komende tijd een grote opgave voor ons in Nederland in het algemeen en in Zuid-Holland in het bijzonder. Samen met de voorzitters van de veiligheidsregio’s in onze provincie zal ik mij daarvoor inzetten, zoals ik al deed voor de vele andere vluchtelingen op verzoek van de minister. Onze gedachten zijn bij het Oekraïense volk dat zwaar te lijden heeft. Wij zijn stil en waar mogelijk zijn onze gebeden voor hen en zoeken wij naar de wijze, waarop zij die verantwoordelijk zijn voor dit geweld, tot inkeer komen. Ik wens u een goede vergadering.

– – – – – – –

  1. BESPREEKSTUKKEN

 

  1. VOORTGANGSRAPPORTAGE STIKSTOF

 

De VOORZITTER: Aan de orde is de Voortgangsrapportage stikstof. De commissie KNM heeft op 19 januari 2022 het stikstofdossier besproken. De commissie heeft geadviseerd om de voortgangsrapportage als bespreekstuk te agenderen in de Statenvergadering van 9 maart 2022. Er ligt geen Statenvoorstel voor ter besluitvorming. U kunt desgewenst wel moties indienen.


De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Haasnoot (50PLUS).

De heer HAASNOOT (50PLUS): Onze fractie heeft kennisgenomen van de voortgang op het stikstofdossier. Er liggen geen voorgenomen besluiten voor Provinciale Staten en misschien is dat wel veelzeggend. Er is in de Nederlandse taal een gezegde dat luidt ‘veel geschreeuw en weinig wol’. Ik wil u even wakker hebben, want de voorgaande sprekers hebben u in slaap gesust. Ik doe dus even een krachtige uitspraak, maar ik haal die gelijk weer een beetje terug, want het zou onheus zijn om die van toepassing te verklaren op Gedeputeerde Staten. In de eerste plaats omdat het hier mensen betreft die ik nog niet met stemverheffing heb horen spreken en het is zeker ook niet zo dat er aanwijzingen zijn, dat Gedeputeerde Staten of hun mensen onvoldoende hun best doen. Toch overheerst bij onze fractie een onbevredigend gevoel. Ik zal proberen om de oorzaak daarvan voor u en voor onszelf wat duidelijker te krijgen.

De overmatige stikstofdepositie is in onze contreien ongetwijfeld een maatschappelijk probleem van de eerste orde. Dat zeg ik ook even naar de rechterkant. Dat blijkt ook wel uit het feit, dat wij er in Nederland een specifieke bewindspersoon voor hebben aangesteld. Dus de heer Rutte vindt dat blijkbaar ook. Toch zien wij in deze Staten partijen die hun energie besteden aan het zoeken van uitvluchten voor het beschermen van deelbelangen om maar te voorkomen dat zij een meloen moeten doorslikken. En misschien zijn dat soort mechanismen wel de oorzaak van het feit dat maatschappelijke problemen vaak pas worden aangepakt of opgelost, als het eigenlijk al te laat is.

De VOORZITTER: De heer Sandmann (Groep JA21).

De heer SANDMANN (GROEP JA21): Ik ben toch wel nieuwsgierig geworden. U zegt dat het een groot probleem is, want er is een minister voor aangesteld en de heer Rutte vindt het dus een probleem. Dat lijkt mij toch een vreemd standpunt voor een partij die niet de VVD is. Er moet toch iets meer aan de hand zijn.

De heer HAASNOOT (50PLUS): Ja, er is denk ik wel iets meer. En dan kan ik verwijzen naar een andere VVD’er, de heer Remkes. Als er partijen of mensen zijn die denken dat zij het beter weten dan Remkes, dan wens ik hun veel succes. Maar ik heb hem toch wel hoog op mijn favorietenlijst staan, behalve dan zijn rookgedrag.

De heer SANDMANN (GROEP JA21): Felicitaties aan de VVD. Als de VVD het een probleem vindt, dan is het dus een probleem.

De heer HAASNOOT (50PLUS): Nee, zo ligt het niet.

De heer SANDMANN (GROEP JA21): Die redenatie kan ik niet helemaal volgen, maar goed.

De heer HAASNOOT (50PLUS): Dat is een beetje sofisme. Ik wijs maar op een paar mensen van enig formaat. Die zijn niet helemaal gek, dus dan kunt er misschien toch eens over nadenken.

De VOORZITTER: De heer Kastelein (CDA).

De heer KASTELEIN (CDA): Een meloen doorslikken; dat doe ik graag in stukjes. Maar een hele meloen, zoals u zo mooi typeert? Moet de politiek er niet juist voor zorgen dat het behapbare stukjes zijn, zodat degenen die het moeten oplossen niet een hele meloen hoeven door te slikken? Bent u het daarmee eens?

De heer HAASNOOT (50PLUS): Daar ben ik het mee eens, maar dan moet ik het toch nog even uitleggen, want u hebt het misschien toch niet helemaal goed begrepen. Om die meloen in stukjes te krijgen, moet je preventief denken. Wij hadden dus moeten voorkomen dat deze problemen op deze manier nu op tafel liggen. Ik heb net uitgelegd wat het mechanisme daarin is en wat daarbij een rol speelt. Ik zou haast willen zeggen, alles is psychologie.

Het rapport-Remkes was een belangrijke mijlpaal die een einde zou moeten maken aan de ontkenningsfase, waarin bestuurlijk Nederland zich lange tijd heeft kunnen verschansen. De heer Çelik heeft dat zonet ook al gezegd met andere woorden. “Niet alles kan overal” was een treffende titel. Denk daar eens over na. Ik heb de commissievergadering van 19 januari 2022 over stikstof teruggekeken en de stukken bestudeerd. Als ik alle stukken zie die bij het voorliggende agendapunt zijn gevoegd, dan ben ik eigenlijk niet zeker of die slagzin van Remkes al tot iedereen is doorgedrongen. En ik ben ook niet zeker of wij ons hier al naar gedragen.

De VOORZITTER: De heer Hoogland (VVD).

De heer HOOGLAND (VVD): Dit een beetje een tekst exegese, maar ik kan het niet laten. De titel “Niet alles kan overal” betekent niet automatisch dat overal niets kan. Bent u dat met mij eens?

De heer HAASNOOT (50PLUS): Ja, maar wordt u daar dan blij van?

De heer HOOGLAND (VVD): Dat betekent dus dat je veel genuanceerder zou moeten kijken naar die maatregelen. En dan kom ik terug op die meloen. Zoals de heer Kastelein aangeeft, zijn wij nu de route aan het lopen dat wij overal niets kunnen gaan doen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Of bent u het daarmee niet eens?

De heer HAASNOOT (50PLUS): Dat is wel heel grof en heel basaal geredeneerd, maar ik denk dat wij het samen eens zouden kunnen worden over het feit dat wat de heer Remkes constateert en alles wat daarachter zit aan kennis en capaciteit, niet ongenuanceerd is. Het is natuurlijk ook zo, en dat hebben anderen ook betoogd, dat wij natuurlijk de lasten zo eerlijk mogelijk moeten verdelen.

Dus ik heb mijzelf in dier voege de vraag gesteld welke echte concrete stappen er nu zijn gezet en welke echte resultaten er zijn geboekt. Ik kon mij wel vinden in de reactie van fracties in die commissievergadering die constateerden, dat er veel onduidelijkheden zijn en dat men in die stukken toch met een enorme omhaal van woorden veel daadkracht wil suggereren die er niet echt is. Ik haast mij daaraan toe te voegen dat Gedeputeerde Staten waarschijnlijk alles doen wat in hun mogelijkheden ligt. Dus ik wil absoluut niet verwijtend klinken, maar ik denk dat sleutel voor een versnelling of een doorbraak toch bij het Rijk ligt. Ik vermoed ook dat de maakbaarheid van de samenleving zijn grenzen heeft of in ieder geval dat het erg veel tijd gaat kosten, omdat er bijvoorbeeld technologische vernieuwing voor nodig is, waarover wij nu nog niet beschikken. Tot dat moment geldt volgens mij toch het adagium van Remkes, dat wij in feite niet willen accepteren. Dat blijkt ook wel uit al die interrupties hier.

Er zijn grenzen aan de groei in onze provincie. Nu ga ik een praatje-GroenLinks houden; wij zijn van alle markten thuis, om het maar niet over de Partij voor de Dieren te hebben. Met de lapmiddelen die ik tot nu toe voorbij zie komen, gaan wij het voorlopig niet redden, is onze inschatting.

Om opnieuw een gezegde uit de kast te halen; ik heb de stellige indruk dat wij bezig zijn met pappen en nathouden. Alweer, absoluut niet verwijtend bedoeld. Ik kan u namelijk ook niet namens onze fractie het ei van Columbus aanbieden. Ik hoop dat ik het niet goed zie en dat wij nog een echte vooruitgang zien, omdat wij nog in de aanloopfase zitten, maar ik voorspel u dat op een gegeven moment de slagzin van Remkes bij ons toch weer op tafel zal komen. De hamvraag is eigenlijk of wij bereid zijn straks beperkingen op te leggen. Ik hoor veel weerstand in deze Provinciale Staten. Of zijn wij bereid om extra geld te fourneren voor mitigerende maatregelen? Bijvoorbeeld bij grote woningbouwlocaties op de verkeerde plekken. Zijn wij bereid om in de Staten bijvoorbeeld, ik maak het maar concreet, om provinciale wegen te onder tunnelen, waar die dwars door woonwijken lopen? Zijn wij met andere woorden in staat en bereid om boter bij de vis te doen om echt het verschil te kunnen maken bij het terugdringen van de stikstofdepositie en allerlei aspecten van leefbaarheid die daarmee direct verbonden zijn? Dat wordt nog wel eens vergeten. Opnieuw de problemen niet serieus nemen, de trukendoos hanteren -wat ik hier ook voorbij hoor komen- of uitvluchten zoeken, is wat ons betreft geen begaanbare weg. Wij wensen Gedeputeerde Staten de nodige wijsheid en realisatiekracht toe. Dank u wel.

Motie 1082/7435 door het lid Kegel over gevolgen geothermie/ aardwarmte.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

– Het Regionaal Waterprogramma geen aandacht schenkt aan de gevolgen van intensivering van boringen en transport van aardwarmte in onze provincie;

Overwegende dat:

  • Het vaststaat dat het boren naar en transporteren van aardwarmte gevolgen heeft voor de kwaliteit van onze drinkwatervoorziening;

Dragen het college op:

  • Om een aanvulling op het Regionaal Waterprogramma ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten waarin wordt ingegaan op oorzaak, gevolg, scenario’s en oplossingen aangaande de intensivering van boringen en transport van aardwarmte in Zuid-Holland;

En gaan over tot de orde van de dag!

————————-

De VOORZITTER:  De heer Haasnoot (50PLUS).

De heer HAASNOOT (50PLUS): Wij spreken vandaag over een onderwerp dat van groot belang is. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat het van existentieel belang is. En misschien is het daarom juist wel goed dat wij toch veel aspecten van het watermanagement in Nederland een beetje buiten de hitte van het politieke circuit hebben belegd. Onze fractie hamert er al tijden op dat wij over de verdeling van de zeggenschap tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten wat verduidelijking moeten krijgen. Dat is gebaseerd op opvattingen over effectief en transparant bestuur en het heeft weinig te maken met gebrek aan vertrouwen in Gedeputeerde Staten en hun mensen. Dat zien wij ook bevestigd in dit onderwerp. ik heb de indruk dat het in de nieuwe Omgevingswet ook wordt belegd bij Gedeputeerde Staten. Als ik het waterprogramma op hoofdlijnen bezie, ik houd mij maar even bij die hoofdlijnen, dan had het wat onze fractie betreft ook prima een hamerstuk kunnen zijn. En daarmee zeg ik eigenlijk dat wij geen wensen of bedenkingen hebben en dat wij het een heel goed stuk vinden. Waarbij ik eerlijk moet toegeven dat ik niet alle details bestudeerd heb, omdat ik ervan uitging dat Gedeputeerde Staten en GroenLinks dat wel zouden doen. Wat dat betreft buig ik ook zowel naar links als naar rechts, want ik heb van beide kanten goede verhalen gehoord, waarbij ik mij kan aansluiten en die ik dus niet hoef te herhalen.

Tenslotte kan ik zeggen dat wij onze dank uitspreken aan alle betrokkenen die dit beleid product op tafel hebben gelegd. Dank u wel.

————

Dat brengt ons dus aan het einde, want punt 2C is gepromoveerd tot een hamerstuk. Dat betekent dat ik deze vergadering ga sluiten en dat wij snel de zaken in orde gaan maken voor de digitale vergadering. Aansluitend gaan wij de digitale vergadering houden. Wij gaan zo meteen allemaal achter ons scherm zitten, inclusief de mensen thuis. Ik ga eerst even de presentielijst oplezen, zoals altijd. Om 16.00 uur zijn wij hier terug en gaan wij stemmen. Ik sluit de vergadering (15.30 uur).

Notulen van de digitale vergadering van 9 maart 2022

Voorzitter: de heer J. Smit

Griffier: de heer B.S.M Sepers

OPENING

De VOORZITTER: Het is 16.00 uur. Ik open deze digitale vergadering, waarin wij gaan stemmen over de stukken die wij hieraan voorafgaand hebben besproken vandaag. U kent het ritueel; ik moet eerst checken wie er wel en wie er niet is. Ik lees ieders naam op, verschijn alleen in beeld en gebruik de microfoon alleen als ik uw naam noem. De heren De Groot en Van Meijeren zijn niet aanwezig. Dan gaan wij even naar de gedeputeerden. Mevrouw De Zoete en de heer Potjer zijn er niet. Wij hebben voldoende quorum, zoals u gemerkt hebt. Dan kunnen wij door naar de besluitvorming over de Voortgangsrapportage Stikstof.

BESPREEKSTUKKEN

  1. VOORTGANGSRAPPORTAGE STIKSTOF

De VOORZITTER: Checkt u allemaal even of u ingelogd bent in Notubiz in de digitale vergadering van 16.00 uur. Aan de orde is de besluitvorming over de moties 1076, 1077, 1078 en 1079. Er zijn dus vier moties bij dit onderwerp. Dan geef ik eerst gelegenheid voor het afgeven van stemverklaringen. Wie heeft er behoefte aan stemverklaringen over de genoemde moties? Ik zie niemand zijn hand opsteken.

Dan breng ik in stemming motie 1076 van mevrouw Van Viegen over tijdelijke opschorting extern salderen. U kunt nu stemmen. De heer Sandmann (Groep JA21). Er zijn zevenenveertig stemmen binnen; het moeten er drieënvijftig zijn. De heer Zilverentant, mevrouw Persenaire, de heer Sandmann, de heer Verheij en mevrouw Hijink zitten er nog niet in.

De heer ZILVERENTANT (VVD): Tegen.

Mevrouw PERSENAIRE (Groep GO): Tegen.

De heer SANDMANN (GROEP JA21): Tegen.

De heer VERHEIJ (Groep JA21): Tegen.

Mevrouw HIJINK (PvdA): Tegen.

De VOORZITTER: Dan missen wij nog één stem volgens mij. Klopt dat? Wij zijn klaar. Laat de uitslag maar zien dan. Motie 1076 is verworpen. Tegen hebben gestemd de leden van de fracties van CDA, ChristenUnie en SGP, D66, GroenLinks, Groep JA21, Groep Van Rijnberk, PVV, PvdA, VVD. Voor hebben gestemd de leden van de fracties van 50PLUS, DENK, FvD, Partij voor de Dieren, SP. Die motie is dus verworpen.

MOTIE 1076 WORDT ZONDER HOOFDELIJKE STEMMING VERWORPEN.

Motie 1077 van Mevrouw Van Viegen over op oproep minister vergunningplicht intern salderen. U kunt nu stemmen over motie 1077. Fijn, de Zilverentant zit er nu ook in.

De heer LUTMERS (Groep JA21): Tegen.

Mevrouw PERSENAIRE (Groep GO): Tegen.

De heer SANDMANN (GROEP JA21): Tegen.

De heer VERHEIJ (Groep JA21): Tegen.

De VOORZITTER: Mevrouw Hijink (PvdA) stemt niet mee over deze motie. Dan kijken wij naar de uitslag. Motie 1077 is verworpen. Tegen hebben gestemd de leden van de fracties van 50PLUS, CDA, ChristenUnie en SGP, FvD, Groep GO, GroenLinks, Groep JA21, Groep Van Rijnberk, PVV, PvdA, VVD. Voor hebben gestemd de leden van de fracties van D66, DENK, Partij voor de Dieren, SP. Nogmaals, deze motie is verworpen.

MOTIE 1077 WORDT ZONDER HOOFDELIJKE STEMMING VERWORPEN.

Dan gaan wij naar de volgende motie, nummer 1078, ingediend door de heer Sandmann (Groep JA21) over redelijke stikstofreductie. Mijnheer De Vree, wat kan ik voor u doen.

De heer DE VREE (PVV): Alleen een stemverklaring bij motie 1078. Inhoudelijk kunnen wij ons daarin niet helemaal vinden, maar wel in de strekking, dus wij zullen voor stemmen.

De VOORZITTER: U kunt nu stemmen. Dan ga ik het rijtje maar weer af.

Mevrouw PERSENAIRE (Groep GO): Voor.

De heer SANDMANN (GROEP JA21): Voor.

De heer VERHEIJ (Groep JA21): Voor.

De VOORZITTER: Motie 1078 is verworpen. Tegen hebben gestemd de leden van de fracties van 50PLUS, CDA, ChristenUnie en SGP, D66, DENK, GroenLinks, Groep Van Rijnberk, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD. Voor hebben gestemd de leden van de fracties van Groep GO, FvD, Groep JA21, PVV.

MOTIE 1078 WORDT ZONDER HOOFDELIJKE STEMMING VERWORPEN.

Motie 1079 van de heer Kastelein (CDA) over versnelde legalisering PAS-melders. U kunt nu stemmen. Ik ga het rijtje weer af.

Mevrouw PERSENAIRE (Groep GO): Voor.

De heer SANDMANN (GROEP JA21): Voor.

De heer VERHEIJ (Groep JA21): Voor.

VAN PAREREN (GROEP JA21): Voor.

De VOORZITTER: Dan kijken wij naar de uitslag. Motie 1079 is aangenomen. Voor hebben gestemd de leden van de fracties van 50PLUS, CDA, ChristenUnie en SGP, D66, DENK, FvD, Groep JA21, Groep Van Rijnberk, PVV, VVD, Groep GO. Tegen hebben gestemd de leden van de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP. Deze motie is aangenomen.

MOTIE 1079 WORDT ZONDER HOOFDELIJKE STEMMING AANGENOMEN.

2)    STATENVOORSTEL VASTSTELLING REGIONAAL WATERPROGRAMMA 2022-2027 (7435)

De VOORZITTER: Er zijn geen moties of amendementen, dus alleen het Statenvoorstel zelf. Wie wil een stemverklaring afgeven? Ik zie geen handjes. Dan breng ik in stemming het Statenvoorstel van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van het Regionaal Waterprogramma 2022-2027. U kunt nu stemmen. Ik ga weer het vaste rijtje af.

Mevrouw PERSENAIRE (Groep GO): Voor.

heer SANDMANN (GROEP JA21): Voor.

De VOORZITTER: De rest zit erin. Daar komt de uitslag. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

HET VOORSTEL WORDT MET ALGEMENE STEMMEN AANGENOMEN.

  1. STATENVOORSTEL VASTSTELLING WIJZIGING FINANCIËLE VERORDENING PROVINCIE ZUID-HOLLAND 2021 – GRONDBELEID (7437)

De VOORZITTER: Dan zijn wij toe aan Statenvoorstel 2C. Dat is een hamerstuk geworden. Daar mogen nog wel stemverklaringen voor gegeven worden. Wil iemand dat? Nee, dan is dat aangenomen.

DIT VOORSTEL WORDT ZONDER OVERLEG EN ZONDER HOOFDELIJKE STEMMING AANGENOMEN.

HAMERSTUKKEN

Statenvoorstel vaststellen Onderzoek bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer (7438)

DIT VOORSTEL WORDT ZONDER OVERLEG EN ZONDER HOOFDELIJKE STEMMING AANGENOMEN.

Statenvoorstel geheimhouding rapportage Verondieping en Herinrichting Meeslouwerplas (7439)

De VOORZITTER: Gemeld hebben zich de Partij voor de Dieren en Groep JA21 voor stemverklaringen. Klopt dat? En de heer Van de Breevaart. Heel goed, dank u wel.

Mevrouw VAN VIEGEN (Partij voor de Dieren): De Partij voor de Dieren kan zich op zich vinden in geheimhouding, als dat nodig is, en het is in dit geval ook nodig. Alleen de termijn tot 2025 vinden wij veel te lang. Wij begrepen van het college dat dat is, omdat BAM nog steeds geen rapportage heeft gegeven over wat zij in 2020 al hebben afgerond. De overweging voor is dat het echt te lang duurt en dat wij daarom hiertegen stemmen.

De heer VAN PAREREN (GROEP JA21): Geheimhouding hebben wij een slechte ervaring mee in onze provincie. Het Warmtedossier voor de gemeente Leiden is nu al jaren onder geheimhouding. Het lost niet op. En wij zijn dan ook heel angstig dat hetzelfde gaat gelden voor het dossier Meeslouwerplas. Wij vinden dat, als er iets ernstig misgaat in de provincie en door de provincie, geheimhouding geen oplossing is. In het kader van ‘elke dag beter’ is het beter om nu snel actie te nemen, de zaak op te lossen, dan kunnen wij gewoon open naar de provincie toe ons werk doen. Dank u wel, voorzitter.

De heer VAN DE BREEVAART (ChristenUnie en SGP): Wij hebben vooral een opmerking bij de brief van Gedeputeerde Staten over de geheimhouding amendement 719. De manier waarop daarin over de commissiegriffiers, en dat zeg ik even met mijn voorzitterspet op, van KNM wordt gesproken, vinden wij niet passend.

Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat commissiegriffiers geen verantwoording kunnen afleggen in de vergadering over deze kwestie. Dank u.

De VOORZITTER: Dank u wel. Desalniettemin is het voorstel aangenomen.

DIT VOORSTEL WORDT ZONDER HOOFDELIJKE STEMMING AANGENOMEN.

Statenvoorstel Instemmen met de (4e) wijziging Gemeenschappelijke regeling ODH (7436)

DIT VOORSTEL WORDT ZONDER OVERLEG EN ZONDER HOOFDELIJKE STEMMING AANGENOMEN.

NOTULEN STATENVERGADERING 2 FEBRUARI 2022

DIT VOORSTEL WORDT ZONDER OVERLEG EN ZONDER HOOFDELIJKE STEMMING AANGENOMEN.

De VOORZITTER: Er zijn geen ingekomen stukken. Dan zijn wij toe aan de sluiting van deze vergadering. Op woensdag 6 april 2022 zien wij elkaar weer. Deo Volente, mag ik op deze belangrijke dag wel zeggen. Dank voor het goede debat over een belangrijk onderwerp. Ik wens u een prettige voortzetting van de dag. Ik sluit de vergadering (16.30 uur).