Inbreng 50PLUS Staten 15 december 2021

27 december 2021

Notulen van de vergadering van 15 december 2021 in de Statenzaal The Hague Conference Centre New Babylon.

(Geopend om 10.00 uur

Voorzitter: de heer J. Smit

Griffier: de heer B.S.M. Seper

OPENING

De VOORZITTER: Het is 10.00 uur, dus ik ga beginnen. Wij gaan eerst het quorum bepalen.

—–

Er zijn voldoende mensen om het feest van de democratie te vieren. Ik open de vergadering.

 

  1. Statenvoorstel vaststelling Samenwerkingsovereenkomst Programma Zuid-Holland Bereikbaar (7417)

 

De VOORZITTER: Aan de orde is het Statenvoorstel voor de vaststelling van de Samenwerkingsovereenkomst Programma Zuid-Holland Bereikbaar. Na de beraadslaging wordt Provinciale Staten gevraagd een besluit te nemen over het voorstel van Gedeputeerde Provinciale Staten om:

  1. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van Gedeputeerde Provinciale Staten te brengen ten aanzien van de deelname van de provincie Zuid-Holland aan de Stichting Zuid-Holland Bereikbaar.
  2. In te stemmen met een bijdrage van de provincie Zuid-Holland uit de reserve Bereikbaarheid van maximaal 1/6 deel van het werkbudget voor de generieke activiteiten, zijnde 383.000 euro (excl. BTW) per jaar voor tenminste vijf jaar (2022-2026), waarbij uitgezocht wordt of deze bijdrage uit niet-bestede middelen voor SRM kan worden gedekt.

—–

De VOORZITTER: Dank u. Dan geef ik het woord aan de heer Bakx (50PLUS).

De heer BAKX (50PLUS): De deelname van onze provincie aan de Stichting Zuid-Holland Bereikbaar is volgens onze fractie een goede zaak. Het is van elementair en groot belang dat er een goede afstemming is tussen de verschillende partijen die deelnemen in deze stichting. Allereerst wil ik de gedeputeerde bedanken voor de goede beantwoording van de door mij gestelde vragen. Chapeau daarvoor. Maar ik heb toch nog een positief bedoelde opmerking van onze fractie.

Zoals ik al eerder aangaf, gaat het om de samenwerking tussen een groot aantal partijen. Iedere partij vertegenwoordigt haar eigen belang. Daarom vindt de fractie van 50PLUS het van groot belang dat er een goede communicatie is en een helder en transparant proces tot besluitvorming, gevolgd door deze stuurgroep. Hoe ziet de gedeputeerde de rol van onze provincie binnen deze stichting en hoe borgen wij de democratische legitimiteit van onze Staten?

Het is geen geheim dat onze fractie kritisch is over de rol van bepaalde samenwerkings- en uitvoeringsorganisaties, zoals de MRHD, maar ook Holland Rijnland. Wij zien deze organisaties als uitvoeringsorganisatie en wij zijn van mening dat de besluitvorming langs een democratisch en gelegitimeerde weg moet plaatsvinden in de Staten.

Onze fractie zal dit voorstel steunen, evenals de motie van GroenLinks, en wensen de gedeputeerde veel succes en wijsheid bij zijn functioneren binnen deze stichting en sluiten af met de opmerking dat wij graag zien dat de provincie de regierol neemt en houdt in deze belangrijke stichting. Tot slot is de verdeling van de financiƫle bijdragen van de verschillende deelnemende organisaties en partijen een punt van aandacht. Voordat wij tekenen, zou ik daarover graag duidelijkheid willen zien. Tot zover onze eerste termijn. Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u.

—–

 

De VOORZITTER: Er zijn geen ingekomen stukken. De volgende vergadering is op woensdag 2 februari 2022, aanvang 10.00 uur. Daarmee is dit de laatste vergadering in dit kalenderjaar. Jammer dat wij dat weer digitaal moeten afsluiten. Ik hoop echt dat wij het in het nieuwe jaar weer anders kunnen doen, maar dat hangt natuurlijk van de omstandigheden af. Ik wens u allen goede kerstdagen toe. Geniet van de vrijheid en de rust. en de inbreng van bijna iedereen. Ik wens u een goede reis naar Pak een goed boek, kijk naar een mooie film, maak een fijne wandeling, heb in beperkte kring gezelligheid met elkaar. Ik hoop u in het nieuwe jaar in goede gezondheid weer te mogen treffen. Fijne feestdagen en tot in 2022. Ik sluit de vergadering (12.00 uur).