Inbreng 50PLUS Staten 6 april 2022

19 april 2022

Notulen van de vergadering van 6 april 2022

Voorzitter: de heer J. Smit

Griffier: de heer B.S.M Sepers

OPENING

De VOORZITTER: Ik open de vergadering. Fijn dat u er allemaal weer bent en dat wij weer onze eigen plek kunnen zitten. Hoewel, die moeten wij ons weer eigen maken na de veelvuldige afwezigheid in deze zaal. Nog twee keer en dan hopen wij in onze prachtige nieuwe zaal te kunnen gaan zitten.

BESPREEKSTUKKEN

 1. INITIATIEF STATENVOORSTEL VAN STATENLID VAN VIEGEN KLEINE MARTERACHTIGEN VAN DE VRIJSTELLINGSLIJST (74443)

De VOORZITTER: Aan de orde is het initiatief Statenvoorstel van Statenlid Van Viegen over kleine marterachtigen van de vrijstellingslijst. Na de beraadslaging wordt Provinciale Staten gevraagd een besluit te nemen over het initiatiefvoorstel van Statenlid Van Viegen inhoudende dat:

 1. De kleine marterachtigen te weten de bunzing, hermelijn en wezel van de vrijstellingslijst, vermeld in III F behorend bij artikel 3.63 Vrijstelling voor beheer, onderhoud, inrichting of ontwikkeling van gebieden van de Omgevingsverordening Zuid-Holland, af te halen;
 2. Gedeputeerde Staten opdracht te geven om, in samenwerking met de Stichting Kleine Marters en de Zoogdierenvereniging, een provinciale handreiking op te stellen voor de bescherming van de kleine marterachtigen;
 3. Gedeputeerde Staten opdracht te geven om, in samenspraak met andere provincies, de Zoogdiervereniging en de Stichting Kleine Marters, zich in te zetten voor een landelijk geldende handreiking voor de bescherming van kleine marterachtigen.

Ik geef het woord aan mevrouw Hoogerwerf (Partij voor de Dieren).

Mevrouw HOOGERWERF (Partij voor de Dieren): Ik ben blij dat ik de bijdrage mag uitspreken over het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren om de kleine marterachtigen van de vrijstellingslijst te halen. En ik ben trots op Carla van Viegen dat zij voor bunzing, hermelijn en wezel op de bres springt en dit initiatiefvoorstel heeft ingediend.

________________

De VOORZITTER: Ik geef het woord aan de heer Haasnoot (50PLUS).

De heer HAASNOOT (50PLUS): Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Wij gaan straks China de laatste waarschuwing geven en dan nu even de kleine marterachtigen. Ik had nooit gedacht dat ik daarover in politieke zin het woord zou kunnen voeren, dus ik vind het een voorrecht en ik bedank de Partij voor de Dieren dat dat nu mogelijk is geworden. Ik heb vanavond thuis iets te vertellen tegen de achterban.

De voorgaande sprekers hebben de positie van de kleine marterachtigen al aardig in het kader van het grotere geheel neergezet. Daar heb ik weinig aan toe te voegen. Dat kan ik niet verbeteren. Maar het roept bij mij wel de gedachte op, je zal maar een kleine marterachtige of een bunzing zijn die in Zuid-Holland woonachtig is, dan word je toch wel gediscrimineerd ten opzichte van Noord-Hollandse familieleden. Ik denk dat dat toch het belangrijkste argument is om het voorstel van de Partij voor de Dieren te steunen. Ik hoor mensen lachen, maar het is toch een serieuze zaak. Gelijke behandeling van mensen en dieren is een van de punten van onze fractie. Wat dat betreft vinden wij dat wij ons dus moeten aansluiten bij die andere acht provincies. Het is eigenlijk heel erg raar dat wij een ander beleid voeren. En dat moet echt afgelopen zijn. Dat is niet efficiënt en niet effectief. Wat dat betreft zijn wij dus blij met het voorstel van de Partij voor de Dieren. Wij gaan het steunen. Dank u wel.

INGEDIEND IS:

Amendement 720/7443 van het lid Kasbergen over Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren ‘Kleine marterachtigen van de vrijstellingslijst’

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 6 april 2022 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het eerste lid van het bij het voorgenoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat het komt te luiden als volgt:

 • De kleine marterachtigen, te weten de bunzing, hermelijn en wezel, van de vrijstellingslijst, vermeld in III F behorend bij artikel 3.63 Vrijstelling af te halen voor inrichting of ontwikkeling van grote buiten stedelijke gebieden van de Omgevingsverordening Zuid-Holland.

Toelichting:

Eén van de grootste problemen voor marterachtigen is versnippering van hun leefgebied in buiten stedelijke gebieden. Door de marterachtigen van de vrijstellingslijst af te halen moeten projectontwikkelaars onderzoek doen naar het voorkomen van marterachtigen op het te ontwikkelen terrein, en zo nodig verslechtering van het leefgebied mitigeren. Zonder vrijstelling ontstaat er voor projectontwikkelaars een prikkel om manieren te bedenken waarop projecten doorgang kunnen vinden zonder dat er negatieve gevolgen zijn voor de leefgebieden van kleine marterachtigen. Op deze manier wordt er een balans gevonden tussen de bescherming van de marterachtigen en de onderzoeklast die ontstaat bij het opheffen van de vrijstelling voor iedereen.

—————————-

De VOORZITTER: Dan gaan wij over tot stemming over amendement 720 van mevrouw Kasbergen. Dat gaan wij elektronisch doen. Moet er nog een instructie gegeven worden, mijnheer de griffier? U hebt een microfoon voor u staan met een plus en een min. Plus is voor en min is tegen. Wij stemmen eerst over het amendement en daarna over het voorstel.

U kunt nu stemmen. U ziet dat het amendement verworpen is met 22 stemmen voor, 24 stemmen tegen.

AMENDEMENT 720/7443 WORDT ZONDER HOOFDELIJKE STEMMING VERWORPEN.

De VOORZITTER: Mevrouw Kasbergen (GroenLinks).

Mevrouw KASBERGEN (GROENLINKS): Nu ons amendement het niet gehaald heeft, kunnen wij helaas niet voor het voorstel stemmen.

De VOORZITTER: Dank u wel. Wij gaan nu stemmen over het voorstel. Wij gaan met de hand stemmen. Wie stemt voor het voorstel? Voor zijn de leden van de fracties van SP, Partij voor de Dieren, D66, FvD, DENK en 50PLUS. Daarmee is het voorstel verworpen.

HET VOORSTEL WORDT ZONDER HOOFDELIJKE STEMMING VERWORPEN.

2.  BRIEF CDK VERSLAG DIGITALE CHINAWEEK provincie ZUID-HOLLAND

De VOORZITTER: Aan de orde is het Chinabeleid. De Statencommissie BMM heeft op 23 maart 2022 het Chinabeleid besproken. De commissie adviseert het onderwerp China als bespreekpunt te agenderen voor de eerstkomende of de daaropvolgende vergadering van Provinciale Staten. Er ligt geen voorstel voor besluitvorming voor. Er kunnen naar aanleiding van de beraadslagingen wel moties worden ingediend. Ik geef voor de eerste termijn van de kant van de Statenleden het woord aan de heer De Jager (ChristenUnie en SGP).

De heer DE JAGER (ChristenUnie en SGP): Goed om het onderwerp China vandaag te bespreken in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Er is in de wereld echt wat aan de hand. Nieuw is dat niet, het is van alle tijden, maar het went nooit. Wij zien hierin de onuitroeibare neiging van mensen tot het kwaad. En dat is schokkend. En daarom moeten wij ons uitspreken. Ik ga de discussie van 23 maart 2022 in de commissie BMM niet overdoen. Wij hebben naar aanleiding daarvan wel het volgende.

Wij realiseren ons het economische belang van China. De heer De Haan zei terecht dat wij van veel spullen afhankelijk zijn. Ik gebruik hem elke dag heel veel en volgens mij kan Nederland niet zonder, en hij komt uit China, dacht ik. Wij zijn het ermee eens dat het onderlinge gesprek een onmisbare schakel is in de internationale betrekkingen, waarbij ook rekening gehouden kan worden met cultuur. Dus niet zomaar de deur gelijk helemaal dichtgooien. Wij zijn dan wel een muisje naast de spreekwoordelijke olifant, maar wij geloven ook in de gestage drup die de steen uitholt. Wij zien in deze discussie vooral ook gezichten. Wij zien gezichten van Oeigoeren in heropvoedingskampen, van gelovigen die voor het lezen van een Bijbel of het bijwonen van een bijeenkomst, voor vele jaren achter de tralies gaan. Voor inwoners van Hongkong die hun democratische verworvenheden langzamerhand afgenomen zien worden. En ik kan daar enzovoorts bij zetten. En ja, wij willen het hier ook echt noemen, de bedreiging inzake Taiwan en de gruwelijkheden in de Oekraïne door Rusland. Als je te weinig zegt of geen consequenties verbindt, kan het op drama’s uitlopen. En wij hebben echt een verantwoordelijkheid in deze met onze stem. Nu is de huidige relatie als stilstaand water en wij roepen op om voorlopig maar eens even een pas op de plaats te maken en ons in die pas te bezinnen op hoe nu verder met deze relatie. En die bezinning zien wij graag mede via het gesprek met Zuid-Hollandse ondernemers. Wij horen daarbij graag wat de gevolgen zijn van de productie van goederen en diensten in China om die bijvoorbeeld over te brengen naar Europa of Nederland en wij horen graag welke consequenties dat heeft en wellicht kan het licht ook opgestoken worden bij andere provincies. Om dit te onderstrepen en ons geluid uitdrukkelijk vandaag te laten horen, dienen wij daarvoor in tweede termijn een motie in, mede namens de SP, de Partij voor de Dieren, DENK, GroenLinks, PvdA en de PVV. Dank u wel.

———————

De VOORZITTER: Dank u. De heer Haasnoot (50PLUS).

De heer HAASNOOT (50PLUS): Ik zou graag van de gelegenheid gebruik maken om in tweede instantie een motie in te dienen. Dat doen wij samen met de Partij voor de Dieren. Als ik deze motie zelf mag karakteriseren, dan zou ik willen zeggen dat die de titel zou kunnen meekrijgen “Schoenmaker, blijf bij je leest”. In dier voege is deze motie dus niet emotioneel gemotiveerd, maar een soort zakelijke, nuchtere benadering. Wij zeggen dus eigenlijk: provincie Zuid-Holland, ben je eigenlijk niet bezig om een wat te grote broek aan te trekken? Je zou kunnen zeggen, als er vandaag toevallig Taiwan of noem maar een ander land aan de orde zou zijn, dan zouden wij misschien wel dezelfde motie hebben ingediend, maar nu is het onderwerp China geagendeerd en dus maken wij gebruik van de gelegenheid om ons, ook al in vroeger tijden geventileerde standpunt in een motie te gieten. Ik probeer het in drie stukken op te knippen.

 1. Het gaat erom dat wij vinden dat wij onze beschikbare middelen in de meest brede zin des woords vooral moeten concentreren binnen onze eigen provinciegrenzen. Wij zouden die kunnen richting op allerlei maatschappelijk relevante kwesties. Zolang wij nog moeite hebben om een warmwaterleiding aan te leggen, zou ik zeggen, richt dan daar alle energie op en ga je niet op het buitenland richten. Voor zover het wel nodig is om buitenlandse activiteiten te doen, vinden wij het prima om die vooral op de EU te richten binnen de kaders die wij daarvoor hebben en in de structuren die daarvoor zijn. Want dat vinden wij een hele goede zaak. En dan is er ook sprake van wederkerigheid, in ieder geval in een grotere mate dan wij nu zien richting China.
 2. Ten tweede vinden wij dat activiteiten die vallen onder marketing of promotie reguliere bedrijfsfuncties zijn, die bedrijven zelf kunnen regelen. Zij hebben ook hun eigen koepels en ondersteuning die hen daarbij zouden kunnen helpen. Ik vind niet dat de provinciale overheid op de stoel van die ondernemers moet gaan zitten. Vandaar het thema ‘schoenmaker, blijf bij je leest’.
 3. Als het om buitenlands beleid gaat, dus het relatiebeheer met verre buitenland, dan zien wij dat toch vooral als een rijkstaak. Daarover is in de commissie ook gesproken. Daar is ook de wat moeizame redenering vanuit Gedeputeerde Staten naar voren gebracht, dat als wij zouden stoppen met de relatie met China, wij dan met buitenlandbeleid bezig zouden zijn. Nee, wij doen dat op dit moment al. De vraag is of dat onze taak is. Nou, daar ben ik duidelijk over geweest. Wij vinden dat die interbestuurlijke verhoudingen op orde moeten blijven en helder en transparant. Wij moeten geen dingen doen die bij het Rijk thuishoren. Dat voorkomt ook dat wij als provincie de nationale belangen in de wielen zouden rijden. De punten waar dat zou kunnen gebeuren, hebben zowel betrekking op onze functie als koopman, maar ook op die als dominee. Ik heb nu niet al te veel aandacht besteed aan de morele of ethische aspecten die hieraan zitten, daar wil ik mij niet al te zeer op richten, ik zou het bij een nuchtere motie willen houden en daarom zeggen wij gewoon: “Schoenmaker, blijf bij je leest”.

De VOORZITTER: De heer Beukering (Groep JA21).

De heer BEUKERING (GROEP JA21): Kan de heer Haasnoot een toelichting geven bij de timing van zijn motie? Als hij zegt dat hij dat nu in deze tijd, waarin een crisis plaatsvindt op ons continent, dat wij dan gelijk alle export en alles gaan stilleggen met China, dan denk ik dat dat wel een nadere toelichting behoeft. Dank u wel.

De heer HAASNOOT (50PLUS): Nou ja, voorzitter, ik wil eigenlijk voorkomen dat wij hier Tweede Kamertje gaan spelen. Ik zou wel in heel erg grote schoenen gaan staan, als ik nu de export naar China zou willen stilleggen. Daar pleit ik niet voor. Ik zeg gewoon dat wij die functie van deuropener niet meer moeten doen, maar dat door het bedrijfsleven zelf laten oplossen. Als er aan relatiebeheer met het buitenland moet worden gedaan, dan zou Buitenlandse Zaken dat kunnen doen.

De VOORZITTER: Dat was het?

De heer HAASNOOT (50PLUS): Verder geen vragen? Dat is jammer.

———————————

INGEDIEND IS:

Motie 1083 van de leden De Jager, Van Aelst, Van Viegen, Çelik,  Klumpes, Van der Hoeven en Braam over China.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

 • Zuid-Holland relaties heeft met de Chinese provincies Hebei en Pudong;
 • Er discussie is over de geopolitieke verhoudingen in de wereld;
 • De Nederlandse en Europese afhankelijkheid van goederen en diensten uit China te groot is;
 • China mensenrechten schendt, vrijheden beknot en democratische waarden afneemt bij ondermeer Oeigoeren, Christenen, Tibetanen, Mongolen en inwoners van Hong Kong;
 • Het voor Nederlandse bedrijven in China van groot belang is dat er contacten zijn tussen (regionale) overheden in China en Nederland;

Overwegende dat:

 • De positie van onze naaste in China het primaire uitgangspunt moet zijn met als doel vrijheid, gerechtigheid en veiligheid voor iedereen;
 • Het onderlinge gesprek met China een belangrijk middel is en blijft om te streven naar vrede, veiligheid en gerechtigheid;
 • Nederland en Europa de afhankelijkheid van t.a.v. goederen en diensten uit China willen verkleinen;

Verzoeken het college:

 1. In de huidige relatie met China een pas op de plaats te maken en deze relatie tegen het licht te houden;
 2. In 2022 inzichtelijk te maken wat de huidige relatie Zuid-Holland en haar bedrijfsleven brengt en wat de impact kan zijn van het verplaatsen van productie of dienstverlening in China naar Nederland of Europa;
 3. Het gesprek tussen de Zuid-Hollandse ondernemers met activiteiten in China en de provinciale Staten van Zuid-Holland over de relaties met China en deze ontwikkelingen voort te zetten;

En gaan over tot de orde van de dag!

­­­­­­­­­­­­­­­­­————————————

INGEDIEND ZIJN:

Motie 1084 van het lid Kegel over het ontbinden van samenwerkingsverbanden met de Chinese provincie Hebei

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

 • In de huidige internationale politieke en economische situatie China uiterst controversieel opereert
 • China voortdurend mensenrechten schendt en
 • Er geen onderzoek is gedaan in hoeverre China zijn vriendschapsbanden gebruikt om invloed uit te kunnen oefenen op lokale bestuurders en welk risico deze relaties hebben op de veiligheid van overheden in Zuid-Holland;
 • Handelsmissies een archaïsch instrument zijn om economische bedrijvigheid te bevorderen;

Overwegende dat:

 • Bovenstaande feiten momenteel een transparante en open wijze van communicatie en zakendoen onmogelijk maken;
 • China door haar netwerken op lokaal niveau in contact komt met invloedrijke personen op lokaal niveau en daardoor in staat is om doelgericht investeringen te gaan doen die overheden in Zuid-Holland steeds afhankelijker kunnen maken van China;
 • Er mogelijk al binnen de provincie Zuid-Holland (inclusief de gemeenten) beïnvloeding is op basis van het Belt & Road Initiative;
 • Er mogelijk al binnen de universiteiten van Zuid-Holland sprake is van Chinese inmenging;
 • Er mogelijk door andere onderwijsinitiatieven zoals de Confucius instituten mogelijke beïnvloeding en machtsuitbreiding plaatsvindt;
 • Er voor ondernemers talloze andere mogelijkheden zijn om internationaal contacten te leggen;
 • Handelsmissies met een zware bestuurlijke delegatie al snel het imago van snoepreisjes vertonen;

Dragen het college op:

 1. Gedegen en onafhankelijk onderzoek te laten verrichten over de invloed van China op de provinciale en gemeentelijke bestuurslaag aangaande contracten die met Chinese overheid en bedrijven zijn aangegaan;
 2. Gedegen en onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar gesponsorde programma’s op de universiteiten en hogescholen in de provincie Zuid-Holland;
 3. Gedegen en onafhankelijk onderzoek te doen naar andere initiatieven vanuit de Chinese overheid op het gebied van onderwijs en beïnvloeding in de provincie Zuid-Holland, zoals de Confucius instituten;
 4. Het partnerschap met de provincie Hebei te bevriezen totdat er een goed onderbouwd rapport voorligt dat uitsluitsel geeft over veiligheid van de Provincie Zuid-Holland;
 5. Dat er in de Provincie Zuid-Holland geen investeringen gedaan worden die in verlengde liggen van het Belt & Road Initiative waardoor China binnen onze provincie macht en invloed kan verwerven;

En gaan over tot de orde van de dag!

Motie 1085 van het lid Kegel over geen Chinese taal op de website Provincie Zuid-Holland.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

 • Er op de website van Zuid-Holland, www.zuid-holland.nl, naast de Nederlandse en Engelse taal ook Chinese taal kan worden geselecteerd;
 • De provincie Zuid-Holland de enige provincie is waar de Chinese taal een keuzemogelijkheid is;
 • Er een samenwerkingsovereenkomst is gesloten met de Chinese regio’s Hebei en Shanghai Pudong;
 • Er geen onderzoek is gedaan in hoeverre China zijn vriendschapsbanden gebruikt om invloed uit te kunnen oefenen op lokale bestuurders en welk risico deze relaties hebben op de nationale veiligheid van overheden in Zuid-Holland;

Overwegende dat:

 • Chinese taal op een website van een provinciale overheidsinstantie zeer ongebruikelijk is;
 • Door Chinese samenwerkingsverbanden aan te gaan, Zuid-Holland mogelijk steeds afhankelijker wordt van China;
 • Steeds verdere uitbreiding van de informatie-uitwisseling en lagere taalbarrière ongewenst is, door kans op overheids- en bedrijfsspionage;

Dragen het college op:

 1. De keuzemogelijkheid voor Chinese taal op de Provinciale Staten website per direct te verwijderen;

En gaan over tot de orde van de dag!

De VOORZITTER: Dank u wel. Wie mag ik nog meer het woord geven? De heer Haasnoot (50PLUS). Mijnheer Kegel, dank voor het rechtzetten daarvan.

De heer HAASNOOT (50PLUS): Ik heb de discussie aangevlogen via het onderwerp kerntaken en wat de prioriteiten voor onze provincie zouden moeten zijn, waar wij onze toegevoegde waarde met name op zouden moeten richten. Ik heb gezegd dat wij naar de mening van onze fractie vooral bezig zouden moeten zijn met onze eigen inwoners en ons eigen grondgebied. Zodra wij buiten dat domein gaan treden, dan hebben wij het grote gevaar, en dat is vandaag ook gebleken, dat wij in een wespennest terechtkomen. Dat moeten wij niet willen, dus wij staan ervoor dat wij onze ambities wat dat betreft enigszins terug regelen. Ik ben ook wat verbaasd dat sommige fracties, waarvan ik dat dan niet verwacht, de provincie ook een soort van gidsprovincie willen laten zijn die onze normen en waarden in het boze buitenland ten voorbeeld gaan stellen. Dat vind ik een takenpakket dat ver buiten ons pakket ligt. Dus ik heb gezegd dat de provincie niet een te grote broek moet aantrekken en ik heb gezegd dat het bedrijfsleven zijn eigen broek moet ophouden.

De VOORZITTER: Overigens over broek ophouden gesproken; uw tijd is om. Ik weet niet hoe groot uw broek is.

De heer HAASNOOT (50PLUS): Dat klopt precies. Dat waren mijn laatste woorden, Behalve dat ik nog iets moet zeggen over de SP. Als ik dat zou steunen, zou ik niet consequent zijn, dus heb ik het zo bedacht. Zolang de steun van Oekraïne of de relatie een humanitaire invalshoek heeft, is dat natuurlijk zeer aan te bevelen.

Ik heb een motie die zegt dat er tal van andere mogelijkheden zijn om de Zuid-Hollandse economie te bevorderen en die zijn mogelijk effectiever en in ieder geval minder discutabel. En daarom verzoeken wij het college: “Activiteiten rond exportbevordering en relatiemanagement met bedrijven en overheden in China te beëindigen.” Dus wij gaan een stapje verder dan de ChristenUnie en SGP.

INGEDIEND IS:

Motie 1086 van de leden Haasnoot en Bakx over China.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

 • De provincie Zuid Holland relaties onderhoudt met de Chinese provincies Hebei en Pudong;
 • De provincie Zuid Holland deze relaties benut om samen met het bedrijfsleven aan handelsbevordering c.q. versterking van economische relaties te doen;

Overwegende dat:

 • Exportbevordering of buitenlandse politiek niet tot de wettelijke taken van de provincie behoort en overigens ook anderszins niet tot de kerntaken kan worden gerekend;
 • Het opmerkelijk is dat de provincie Zuid-Holland deze taak nu juist in relatie tot China wil uitvoeren terwijl dichter bij huis ook voldoende mogelijkheden zouden kunnen worden gevonden;
 • Er vraagtekens kunnen worden gezet bij de wederkerigheid van de opbrengsten van deze relatiebevordering en er overigens ook tal van bezwaren zijn van politiek-strategische en ethische aard;
 • Er tal van andere mogelijkheden zijn om de Zuid Hollandse economie te bevorderen die mogelijk effectiever en in ieder geval minder discutabel zijn;

Verzoeken het college:

 1. Activiteiten rond exportbevordering en relatiemanagement met bedrijven en overheden in China te beëindigen;

En gaan over tot de orde van de dag!

Dan breng ik in stemming motie 1086 van 50PLUS. Voor hebben gestemd de leden van de fracties van FvD, PVV, 50PLUS, Partij voor de Dieren. Tegen hebben gestemd de leden van de fracties van VVD, ChristenUnie en SGP, GroenLinks, D66, PvdA, CDA, SP, DENK, Groep JA21. Deze motie is verworpen.

MOTIE 1086 WORDT ZONDER HOOFDELIJKE STEMMING VERWORPEN.

Dan kom ik bij motie 1083 van de heer De Jager cs. Ik breng die motie bij handopsteken in stemming. Wie is daartegen? Die motie is met unanieme stemmen aangenomen.

MOTIE 1083 WORDT ZONDER HOOFDELIJKE STEMMING AANGENOMEN.

Dan kom ik bij motie 1084. Wie is daarvoor? U kunt nu digitaal stemmen. Voor hebben gestemd de leden van de fracties van FvD, Partij voor de Dieren, Groep JA21. Tegen hebben gestemd de leden van de fracties van VVD, ChristenUnie en SGP, GroenLinks, D66, PvdA, CDA, PVV, 50PLUS, SP, DENK. Daarmee is die motie verworpen.

MOTIE 1084 WORDT ZONDER HOOFDERLIJKE STEMMING VERWORPEN.

 —————————-

Dan ben ik bij de sluiting. En dat brengt ons bij de volgende vergadering op woensdag 18 mei 2022. Dat zal de een na laatste zijn in deze zaal. Dat gezegd hebbende, dank ik u voor uw inbreng. Wij zijn mooi op tijd klaar. Tot de volgende keer. Ik sluit de vergadering (14.50 uur).