Vergadering Staten Zuid Holland 15 juni 2022

15 juni 2022

Kort verslag van de inbreng fractie 50PLUS (Willem Bakx en Jaap Haasnoot) tijdens de vergadering van 15 juni 2022 

Op de navolgende link kan de hele vergadering worden gevolgd:  Vergadering Provinciale Staten 15-06-2022 Provincie Zuid-Holland (notubiz.nl)

De voorzitter, de heer J. Smit, opent exact om 10.00 uur. Hij heet iedereen welkom in de laatste vergadering in deze ruimte, omdat wij  straks in het nieuwe gebouw zitten. Het quorum is ruimschoots aanwezig.

Agendavoorstel:  Statenlid  DE HAAN (CDA) stelt voor om het agendapunt over de waterschappen van de agenda te halen. Hij licht dat kort toe, zodat ieder zijn overweging kan maken.

De voorzitter vraagt de vergadering of zij daarmee akkoord gaan? Hij merkt daarbij op dat het wel triest is voor al die mensen die hier komen inspreken, maar zij hebben dan wel een prachtige vrije morgen.

Reactie Willem Bakx (50PLUS) die geen steun geeft voor het voorstel.

 

Agendapunt 2B: Aan de orde is het Statenvoorstel van Gedeputeerde Staten tot vaststelling wijziging van Reglementen van bestuur van Zuid-Hollandse waterschappen. Na de beraadslaging wordt Provinciale Staten gevraagd een besluit te nemen over het:

  1. Vast te stellen de Wijzigingsverordening Reglement van bestuur voor Waterschap Hollandse Delta 2022.
  2. Vast te stellen de Wijzigingsverordening Reglement van bestuur voor Hoogheemraadschap van Rijnland 2022.
  3. Vast te stellen de Wijzigingsverordening Reglement van bestuur voor Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 2022.
  4. Vast te stellen de Wijzigingsverordening Reglement van bestuur voor Hoogheemraadschap van Delfland 2022.
  5. Vast te stellen de Nota van antwoord Wijzigingsverordening Reglement van bestuur voor Waterschap Hollandse Delta 2022.
  6. Vast te stellen de Nota van antwoord Wijzigingsverordening Reglement van bestuur voor Hoogheemraadschap van Rijnland 2022.
  7. Vast te stellen de Nota van antwoord Wijzigingsverordening Reglement van bestuur voor Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 2022.
  8. Vast te stellen de Nota van antwoord Wijzigingsverordening Reglement van bestuur voor Hoogheemraadschap van Delfland 2022.

 

Statenlid Toine Beukering van de Groep JA21 heeft een Amendement 721/7462 ingediend over wijziging reglementen van bestuur Zuid-Hollandse waterschappen opdat deze niet ten koste van categorie ongebouwd gaat.

Willem Bakx steunt de wijziging van het reglement en het amendement, zoals door de heer Beukering  is voorgesteld.

 

Agendapunt 2A: Willem Bakx geeft Op het STATENVOORSTEL VASTSTELLING JAARSTUKKEN 2021 (7460) EN STATENVOORSTEL VASTSTELLING JAARREKENING 2021 FONDS NAZORG (7459) het navolgende commentaar en antwoordt op de reactie van lid Kegel (FvD).

 

Agenda punt 2C: KADERSTELLENDE BESPREKING DICHTHEDEN BIJ WONINGBOUWPLANNEN

Aan de orde is een kaderstellende bespreking dichtheden bij woningbouwplannen.

De reactie hierop van Jaap Haasnoot (50PLUS) met een reactie van de heer VAN WAAIJ (VVD.

Jaap begint zijn reactie dat hij al tijdens de commissie al de loftrompet heeft gestoken over dit stuk van gedeputeerde Koning. Het komt er eigenlijk op neer dat ik het met elke letter, punt en komma van de stukken die zijn aangeleverd, eens ben. Desondanks ben ik toch maar even opgekomen, omdat ik de hele dag nog niet in beeld geweest ben. De mensen thuis willen ook wat.

Mijn bijdrage is eigenlijk samen te vatten in één zin: houd het niet bij woorden, maar maak het concreet.

Zie verder navolgend filmfragment

 

Agendapunt 2 D: STATENVOORSTEL INSTEMMING BESLUITVORMING WLQ+ EN VERKOOP WBR (7465)

Aan de orde is het Statenvoorstel van Gedeputeerde Staten over besluitvorming WLQ+ en verkoop Warmtebedrijf Rotterdam (WbR). Na de beraadslaging wordt Provinciale Staten gevraagd een besluit te nemen.

In zijn reactie spreekt Willem Bakx (50PLUS) zijn zorgen uit dat de doorstart een lastig en weerbarstig dossier is.  Het is verstandig dat er een hele goede coördinatie en communicatie met de statenleden aanwezig blijft, maar ook naar de inwoners van de provincie om dit project tot een goed einde te brengen.

MOTIE 1097:  Lid Kegel heeft een motie ingediend over een Chineestalig deel op de website Provincie Zuid-Holland.

Jaap Haasnoot reageert met een afwijzing:

MOTIE 1097 WORDT ZONDER HOOFDELIJKE STEMMING VERWORPEN.

 

Motie 1098:  Neutraliteit provincie Zuid-Holland behouden m.b.t. vlagvertoon

 

Indien u vragen heeft over deze vergadering kan te allen tijde contact worden opgenomen met de fractie