Zorgen om effecten PFAS vervuiling!

21 juni 2021

Mondelinge vragen GS betreffende de situatie van vervuiling door PFAS

 

Recent heeft het RIVM bekend gemaakt dat de gevolgen van de vervuiling van PFAS een veel ernstiger effect heeft op de gezondheid van de mens dan eerder bekend was. De gevolgen voor het immuun systeem ernstig worden vooral als ernstig aangemerkt. Naarmate deze chemische stof langer in het milieu en in lichamen van mensen voorkomt, wordt steeds meer bekend over de aantasting van de gezondheid en het milieu. Al eerder hebben diverse partijen in Provinciale Staten hun bezorgdheid middels vragen en moties kenbaar gemaakt. Mede daardoor is het toezicht maar ook de handhaving door GS aan gescherpt. Echter gezien de eerder aangegeven publicatie van het RIVM zijn zwaardere maatregelen noodzakelijk. De ontwikkelingen rondom COVID 19, die langjarige effecten in onze samenleving zou kunnen hebben, nopen wat de indieners betreft nog sterkte tot het aanpakken van deze bron van uitstoot die het immuunsysteem van inwoners aantast.

 

Daarom de volgende vragen aan het college van Zuid Holland:

 

  • Bent u op de hoogte van de recente publicatie van het RIVM over de gezondheidseffecten van de jarenlange uitstoot van PFAS die voort blijft duren?
  • Bent u het met ons eens dat de vervuiling middels PFAS met name in de regio waar Dupont Chemours gevestigd is een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid van omwonenden?
  • Kunt u aangeven of er op dit moment geen PFAS in grond – lucht en water meer terecht komt en zo ja op welke gegevens berust deze informatie? En zo nee: wat gaat u doen om dit met grote spoed te bereiken?
  • Als blijkt dat de uitstoot van PFAS nog gaande is bent u dan met ons van mening dat het per direct sluiten van deze fabriek noodzakelijk is?
  • Wij zijn van mening dat de veroorzaker van deze vervuiling acuut moet beginnen met de sanering van bodem en water daar waar PFAS aangetoond is, bent u dat met ons eens?
  • Graag ontvangen wij een schriftelijke reactie met een plan van aanpak om zo snel mogelijk een einde te maken aan deze zeer onwenselijke situatie
  • Welke stappen onderneemt u, bij voorkeur samen met het Rijk, om op Europees niveau te voorkomen dat bedrijven als DuPont Chemours op deze wijze de gezondheid van onze inwoners aan kunnen tasten?

 

Hoewel de chemicaliën in de fabriek geproduceerd zijn, komen ze ook op andere wijze in het leefmilieu terecht. Zo zitten de PFAS in tefalpannen, in allerlei kleding, in spray om kleding waterdicht te maken en ga zo maar door. De bron van uitstoot in het milieu is dan ook niet alleen de fabriek, maar is ook al deze producten.

  • Bent u met de indieners van mening dat ook deze bronnen aangepakt zouden moeten worden, bijvoorbeeld door inzameling van deze chemicaliën houdende producten bij milieustraten of speciale inzamelpunten

Willem Bakx,     Statenlid

Jaap Haasnoot, Statenlid

Er is nog geen antwoord.