Culturele Infrastructuur & Monumentenzorg

In de Provincie Zuid Holland is genoeg te vinden op het gebied van cultuur.

De term culturele infrastructuur is erg breed en bestrijkt een breed gebied. Het betreft hoofdzakelijk publieke voorzieningen met een bepaalde waarde voor de samenleving. Vooral het cultureel erfgoed is goed vertegenwoordigd in de Provincie. De culturele erfgoedlijnen en de hieraan verbonden z.g. cultuurtafels zijn inmiddels in Zuid Holland een begrip. Vooral de voorlichting aan scholen en andere onderwijsinstellingen krijgt veel aandacht en dat is goed. Het Zuid Hollands Erfgoedhuis speelt hierin een vooraanstaande en faciliterende rol.

Cultureel erfgoed is overal in onze samenleving aanwezig. In onze musea, historische binnensteden en op het platteland. Maar ook in de bodem en als immaterieel erfgoed in onze tradities, rituelen en verhalen. De Provincie zet zich samen met de rijksoverheid in voor het optimaal in stand houden van ons erfgoed. Ook de toegankelijkheid en bereikbaarheid vormt een belangrijk aspect in het beleid van de Provincie.

De Provincie zet zich in om het aanwezige cultureel erfgoed functioneel in te zetten voor wat betreft de huisvesting van musea maar ook andere gebruikers zoals bepaalde maatschappelijke organisaties.

Er is vooral veel aandacht voor educatie en spreiding over de Provincie waarbij de pluriformiteit een belangrijk issue is. Ook heeft de Provincie een rijke geschiedenis voor wat betreft de samenstelling van de bevolking. Het begrip diversiteit krijgt veel aandacht in de media en de discussie over de geschiedenis van m.n. de oude Provincie “Holland” wordt volop gevoerd.

Ook de mediasector heeft een belangrijke positie in het cultuurbeleid van de Provincie. De regionale en lokale media staan onder druk en moet in stand gehouden worden door bepaalde en gerichte (financiële) ondersteuning met Provinciale middelen. De vrijheid van meningsuiting en hieraan gekoppeld de persvrijheid is een belangrijk “goed” in onze samenleving.

Voor wat betreft de zorg voor Monumenten wordt het steeds lastiger deze optimaal in stand te houden omdat er soms onvoldoende middelen beschikbaar zijn om de monumenten in goede conditie te houden. Ook hier wordt driftig gezocht naar het functioneel inzetten van deze monumentale objecten om de continuiteit te kunnen waarborgen.