Duurzame Ruimtelijke Ordening & Wonen

Het probleem van hoe we met de beschikbare ruimte omgaan is vooral in Zuid Holland nogal ingewikkeld en omvangrijk. Er is nauwelijks een beleidsterrein denkbaar dat geen ruimtelijke consequenties kent. In feite is onze provincie gewoon vol, alhoewel dat meestal ontkend wordt. Belangrijke functies als wonen, recreëren, natuur, en allerlei bedrijvigheid van land- en tuinbouw tot aan zware industrie concurreren met elkaar om ruimte en zitten elkaar vaak in de weg. En ja ook wegen en openbaar vervoer zijn natuurlijk belangrijk.

In de provincie Zuid Holland gaat het meeste provinciale geld momenteel overigens naar asfalt. Wij vinden dat er meer evenwicht in activiteiten en uitgavenpatroon van de provincie moet komen. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de harde grenzen in de landbouw waar we tegen aanlopen maken het probleem van de ruimtelijke ordening alleen maar ingewikkelder.

Dat vergt accentverschuivingen op sommige terreinen. Het vergt ook een sterke overheid en een bestuur dat niet bang is om heldere keuzen te maken. Om effectief te kunnen zijn moeten de drie overheidslagen in onze ogen beter samenwerken. Binnen een bestuurslaag zoals de provincie moeten de diverse beleidsvelden meer integraal werken. Er is nog teveel verkokering. Maar bovenal is het belangrijk dat de overheid weer meer “waar voor zijn geld” gaat leveren. Het maatschappelijk rendement moet beter. De lastendruk voor de burger is enorm groot. De lasten moet eerlijker verdeeld worden en ook de resultaten van het overheidsbeleid moeten voor iedereen merkbaar worden. Ook voor ouderen dus.

Voor 50PLUS is het belangrijk dat de provincie Zuid Holland een leefbare provincie blijft, voor alle inwoners jong en oud.

We leven niet bij brood alleen. Dus bescherming van het open landschap en versterking van de beperkte natuur die is overgebleven in onze omgeving kan in onze ogen wel wat prioriteit gebruiken. Wonen is een eerste levensvoorwaarde. De volkshuisvesting is de afgelopen jaren door verkeerd beleid afgebroken. Het resultaat is woningnood en onbetaalbare huisvesting.

Omdat we niet al het groene landschap in Zuid Holland kunnen verstenen wil 50PLUS dat er in Zuid Holland wordt gestart met een deltaplan voor de naoorlogse flatwijken.

Vervang verouderde flats op grote schaal door andere duurzame woningtypen, doe aan verdichting en pak met die operatie meteen nog een aantal andere grote maatschappelijke opgaven aan. Denk hierbij bij voorbeeld aan levensloopbestendigheid van woningen, van de openbare ruimte en van voorzieningen in de wijk of aan vergroening. Elders op deze website wordt dit nader uit de doeken gedaan en worden ook andere aspecten van beleid behandeld die gerelateerd zijn aan ruimtelijke ordening. Een voorbeeld: Wij willen geen enorm grote windturbines in het landschap of enorme zonnevelden. Dat zijn industriële activiteiten en die horen dus thuis op industrieterreinen.