Milieu, Energie & Klimaat

Klimaat en Energie

Nederland zet zich in om in 2050 energieneutraal te zijn. We willen af van fossiele brandstoffen en bereiden ons voor op de gevolgen van de klimaatverandering. De energietransitie, een circulaire economie en klimaatadaptatie, het zijn dé maatschappelijke opgaven van deze tijd. Ook de provincies nemen hierin hun verantwoordelijkheid.

Provincies spelen bij de aanpak hiervan een belangrijke rol. Zij kunnen op regionaal niveau de betrokken partijen met elkaar verbinden. Daarnaast maken ze duurzame investeringen mogelijk. Provincies investeren bijvoorbeeld zelf in de ontwikkeling van nieuwe technieken voor het hergebruik van grondstoffen. Ook zetten zij in op innovatieve duurzame oplossingen in het openbaar vervoer, zoals energiezuinig asfalt, zero-emissiebussen en laadpalen. Hiernaast maken de provincies ruimte voor zonnepanelen en windmolens in het landschap en bevorderen zij duurzame land- en glastuinbouw.

Sociale leefbaarheid

Klimaat, natuur en milieu zijn daarom belangrijke dossiers, niet alleen voor senioren, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Wij willen binnen de provincie dit mede verbinden aan een sociaal leefbaarheid. Onder andere om natuurgebieden en parken dicht tegen de sociaal leefbare gebieden te brengen. Kritisch zijn wij ten aanzien van de aanleg van de Rijnlandroute. Het besluit over de aanleg van deze weg is genomen, daarom zet 50PLUS zich in voor een betere inpassing van deze weg. Middels een betere en fatsoenlijke inpassing wordt er geen of minder aanslag gepleegd op de leefbaarheid en gezondheid van de inwoners. Waar nodig wordt de weg verdiept aangelegd of in een tunnel.

Duurzaamheid en geluidsoverlast

50PLUS  is van mening dat duurzaamheid een belangrijke factor is in het beleid van de

Provincie. Met name op het gebied van energie- en milieuontwikkeling liggen belangrijke kerntaken voor de Provincie. De toepassing van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie en de inpassing in de ruimte zijn maatschappelijk belangrijke factoren. Vooral de discussie over mogelijke overlast die ondervonden wordt is een belangrijk issue. 50PLUS zet zich in om door middel van het handhaven van normen voor geluidsoverlast, gezonde lucht- en natuurbeheer de overlast voor omwonenden te beperken. Daar waar gewenst en mogelijk zet

50PLUS zich in voor het creëren van recreatiemogelijkheden zoals wandel & fietspaden in de Provincie.

CO2-uitstoot

Door het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere milieumaatregelen waakt 50PLUS over de leefbaarheid voor volgende generaties. Bestaande natuurgebieden worden zo veel mogelijk opengesteld voor publiek en beschermd. Natuur moet je namelijk kunnen beleven en dient daarom gemakkelijk toegankelijk te zijn.

 

50PLUS sociaal betrokken voor nu en later