Regionale Economie

Economische bedrijvigheid is vanzelfsprekend een harde noodzaak om onze verzorgingsmaatschappij in stand te kunnen houden. Geen welzijn zonder welvaart. Een van de belangrijke overheidstaken is aldus om de voorwaarden te scheppen waardoor bedrijven en instellingen, die o.a. werkgelegenheid bieden voor onze inwoners, kunnen gedijen. Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door letterlijk ruimte te bieden via de instrumenten voor ruimtelijke ordening.

50PLUS houdt vast aan de stelregel dat de overheid op het gebied van de economie niet meer dan een faciliterende rol heeft.

Als concreet voorbeeld kunnen we het beleid rond de bedrijfstak van toerisme en vrijetijdsbesteding noemen. We hebben ons verzet tegen subsidiëring van promotie- en marketingactiviteiten omdat dit normale bedrijfstaken zijn. Aan de andere kant werken we graag mee aan het verbeteren van de infrastructuur in de provincie. Daar hebben niet alleen toeristen baat bij maar ook de eigen inwoners. Een ander voorbeeld van actief provinciaal beleid betreft het onderwerp “Human Capital”. De provincie spant zich samen met het bedrijfsleven in voor het beschikbaar krijgen van gekwalificeerd personeel in sectoren waar er wat dit betreft sprake van schaarste is.

50PLUS heeft succesvol gepleit om die activiteiten, die vooral op het faciliteren van het bedrijfsleven waren toegespitst, ook uit te breiden naar sectoren met een not-for-profit karakter, zoals de gezondheidszorg.

Bij 50PLUS staat altijd het maatschappelijk belang voorop en we zijn er niet op uit om een speciale groep of sector te bevoordelen.

In dat kader is onze fractie enthousiast over de bemoeienissen van de provincie Zuid Holland met het bevorderen en ondersteunen van wetenschap, innovatie en het ondersteuning van startende bedrijven in nieuwe sectoren. Het is belangrijk dat de economische bedrijvigheid ook toekomstbestendig is of wordt. Dat is een maatschappelijk belang van de eerste orde. Sectoren komen en gaan. Zo moet er op termijn vervanging komen voor  bedrijvigheid die gebaseerd is op gebruik, verwerving en verwerking van fossiele brandstoffen.

De provincie Zuid Holland draagt een steentje bij aan economische vernieuwing via subsidies en via de eigen ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter. De focus ligt op sterke economische sectoren die zich met (nieuwe) technologie bezighouden. Daarbij gaat het om ‘Clean Technology’, ‘Life Sciences and Health’, ‘Safety and Security’, ‘Horticulture’ en ‘Smart Industry’. 50PLUS steunt dit beleid van harte omdat we ook als partij toekomstgericht zijn.