Vitaal Platteland

De provincie Zuid Holland verstedelijkt in rap tempo. Het lijkt wel of iedereen er wil wonen. Dat hangt natuurlijk samen met het feit dat in onze provincie heel veel economische bedrijvigheid van allerlei aard te vinden is. Bij die bedrijvigheid hoort trouwens ook de land- en tuinbouw die uiteraard niet gebaat is bij de voortgaande verstening. Naast de ruimteclaims voor de functies wonen en werken is er ook een toenemende behoefte aan gebieden waar de groeiende bevolking van de nog schaarse natuur en het beperkt aanwezige open landschap kan genieten.

Dat open landschap staat onder enorme druk en 50PLUS geeft grote prioriteit aan de bescherming er van. Bedreigingen zijn o.a. bodemdaling, de energietransitie, de industriële land- en tuinbouw, en de gevolgen van de klimaatverandering.

Ons cultuurlandschap verandert in snel tempo in een onaantrekkelijk industrieel landschap. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek verliezen we elke dag liefst 8,5 hectare aan open ruimte, onder meer door verstedelijking, nieuwe infrastructuur, en de groei van logistieke bedrijvigheid. Van het resterende cultuurlandschap loopt de kwaliteit al decennia terug, als gevolg van de enorme druk van de steeds intensievere landbouw. De grenzen van wat het landschap aankan zijn reeds lang geleden overschreden.

50PLUS steunt het provinciale beleid dat gericht is op het verduurzamen van de landbouw, het groener en waterrijker maken van het stedelijk landschap en het vergroten van de biodiversiteit.

Het is van groot belang voor de leefkwaliteit en gezondheid van onze inwoners, en straks die van hun kinderen, dat we zuinig zijn op de nog beperkt aanwezige natuur en het open landschap. Waar mogelijk dienen we te herstellen wat verloren gegaan is. Wij erkennen dat dit kan betekenen dat we op een gegeven moment voor bepaalde activiteiten het bordje “vol” gaan ophangen in onze provincie. Of zoals het advies van de commissie Remkes luidde: “Niet alles, kan overal”.