Willem Bakx

 

 

Willem Bakx

Fractievoorzitter

willembakx@zuidholland50plus.nl

 

 

Doordat ik gedurende langere tijd  (30 jaar) als werker in de eerstelijns zorg veel met mensen in contact kwam die ondersteuning nodig hadden en de zorg & ondersteuning steeds meer de kant uit ging van “marktwerking” waarbij het individu niet meer telt maar de “kosten”  dacht ik deze mensen moeten een “stem” krijgen in de politiek. Door mij als volksvertegenwoordiger in te zetten voor deze steeds groter wordende groep inwoners die vaak “tussen wal en schip” vallen kan ik in ieder geval proberen de situatie van deze mensen in beeld te brengen en er ook iets aan te doen. De samenleving is volledig op drift voor wat betreft het streven naar economische groei en welvaart. Als volksvertegenwoordiger wil ik mij inzetten voor het “welzijn” van de inwoners. Dus mijn ambitie is dat de democratie weer echt dicht bij de inwoners komt en er geen sprake is van “schijndemocratie”. Het feit dat we één maal in de vier jaar een vakje met een rood pootlood mogen inkleuren is naar mijn mening niet voldoende om te kunnen spreken over een “volwassen” democratie.

Voor de fractie van 50PLUS is het zelfstandig blijven wonen, het blijven meedoen aan de maatschappij van elementair belang. Openbaar Vervoer is hierbij reuze belangrijk. De nieuwe vervoersconcepten vormen ook voor ouderen en mensen met een beperking een grote uitdaging. Als we alleen al kijken naar de revolutionaire ontwikkeling die de E-bikes doormaken zijn er steeds meer mogelijkheden voor goed vervoer van A naar B niet alleen over korte afstand maar ook over midden lange afstanden. Vooral de ontwikkeling van het ketenvervoer is een belangrijke innovatieve ontwikkeling die naar de mening van de fractie van 50PLUS nu verder in de praktijk geïmplementeerd kan worden. Aandachtspunt hierbij is vooral de relatief hoge snelheid van deze    E-Bikes en de reactiesnelheid van met name ouderen. De fractie van 50PLUS wil daarom voor stellen gelijk met de implementatie vooral voldoende in te zetten op de veiligheid op de fietspaden en bijvoorbeeld ook de snelheid te limiteren. Het is van belang dat wij goed en toegankelijk OV blijven aanbieden voor alle doelgroepen. Voor de fractie van 50PLUS is hierbij niet alleen de financieel economische haalbaarheid voor de concessie houder van belang maar ook de bereikbaarheid en continuïteit voor de gebruikers. Wij maken ons zorgen over de opstelling van de concessiehouder die stelt dat: “Nieuwe diensten ontstaan door commerciële of maatschappelijke initiatieven, maar niet als eerste waar de vraag gering is”. Als Provincie moeten wij zorgen voor een omslag naar een vraaggericht, flexibel mobiliteitssysteem, ook op plekken waar dit niet vanzelf tot stand komt.

Naast het stimuleren van ketenvervoer zetten we ook in op een combinatie van doelgroep vervoer en individuele particuliere initiatieven op vervoersgebied zoals de samenwerking met taxi bedrijven in de regio. De fractie van 50PLUS zou graag zien dat er onderzocht wordt of een soort persoonlijk OV budget voor ouderen en mensen met een beperking een mogelijkheid zou kunnen zijn voor betere en flexibele vervoersmogelijkheden voor ouderen en bepaalde doelgroepen. Ons is gebleken dat in de daluren er taxibedrijven zijn die deze doelgroepen tegen een gereduceerd tarief willen vervoeren. De betaalbaarheid van het OV staat onder druk. Onze fractie maakt zich zorgen over de manier waarop de concessiehouder kijkt naar het rendement voor bepaalde lijnen en de inzet hiervan in gebieden waar minder mensen gebruik maken van het OV. Op papier zijn hiervoor al allerlei oplossingen bedacht maar in de praktijk blijkt vaak dat deze of moeilijk en in sommige gevallen helemaal niet uitvoerbaar zijn. De opties die er wel zijn bieden de gebruikers vaak erg veel overlast zoals lange wachttijden enz……….

Doordat onze Provincie steeds drukker wordt moeten we keuzes maken voor wat betreft de ruimtelijke invulling. Dus het dossier Ruimtelijke Ordening in relatie met de Omgevingswet en hieraan gekoppeld het omgevingsplan is een belangrijk dossier. Ook de herindelingsopgave die de overheid voor staat is voor mij een belangrijk dossier. Het samen gaan van dorpen en of steden is niet altijd de beste oplossing voor de inwoners. Vaak zijn dit soort herindelingen in gegeven vanuit de zogenaamde fficiëntie opgave. De slogan is dan: “het kan beter en efficiënter”. In de praktijk blijkt dat dit vaak niet op gaat en dat er veel onvrede is bij de inwoners voor wat betreft hun woon- en leef situatie. Vooral het uit kleden van het voorzieningen niveau is een bron van ergernis. Het levensbestendig wonen met bijvoorbeeld de koppeling naar zorg is een erg belangrijk dossier voor de komende jaren. De vergrijzing in  de woonwijken neemt toe en de woonvoorzieningen met ondersteuning zijn door de overheid gesloten. Mensen moet langer thuis wonen maar de overheid heeft de besparing die het sluiten van allerlei woonvoorzieningen met zich mee bracht niet (als was het maar gedeeltelijk) gecompenseerd naar bijvoorbeeld de woningbouw corporaties.