50PLUS Zuid Holland wil deltaplan om gevolgen vergrijzing aan te pakken

11 januari 2021

Seniorenhuisvesting als bouwsteen in integrale aanpak van de woningnood

De fractie van 50PLUS in de Provinciale Staten van Zuid Holland heeft het initiatief genomen om meer aandacht te krijgen voor het onderwerp seniorenhuisvesting in Zuid Holland. Op donderdag 13 januari a.s. komt dit onderwerp ter discussie in de commissie Ruimte, Wonen en Economie (RWE) van de Provinciale Staten.

Deze wens om meer gericht beleid te gaan voeren op het gebied van seniorenhuisvesting komt voort uit verwondering over het feit dat de demografische ontwikkelingen helder zijn, maar dat er desondanks onvoldoende wordt ingespeeld door de overheden op de komende vergrijzing. Deze groeiende vergrijzing zal veel impact hebben op veel beleidsgebieden, maar vooral op het terrein van wonen en zorg moet er nog veel gebeuren.

Gedeputeerde Koning heeft onlangs daarop onderzoek laten verrichten naar de effecten van de vergrijzing op de woningmarkt en heeft die inzichten in een GS-brief neergelegd d.d. 1 september 2020.

Voor 50PLUS ademt deze GS-brief te weinig ambitie. Er worden geen conclusies getrokken uit de alarmerende demografische cijfers. De discussienotitie is een eerste poging om de Provinciale Staten te alarmeren en te enthousiasmeren om wel de nodige actie in gang te zetten. Daartoe worden enige oplossingsrichtingen gepresenteerd die passend zijn voor de provincie. Binnenkort zal 50PLUS in het verlengde van deze notitie ook enige moties in de Staten indienen om daarmee te pogen een politieke meerderheid te krijgen voor vervolgstappen.

Deze fractienotitie is voorts een oefening in integraal denken en integraal beleid ontwikkelen. Startend vanuit het belang en het streven om meer aan seniorenhuisvesting te doen zal blijken dat het beter is om dat probleem niet verkokerd aan te vatten maar in een breder verband. In dat kader wordt een tamelijk uniek “Deltaplan voor naoorlogse (flat)wijken” gepresenteerd. We verwijzennaar de tekst van de fractienotitie voor de ins & outs van dat plan.