Jaarverslag 50PLUS HH Delfland

31 januari 2022

Verslag werkzaamheden fractie 50PLUS HH van Delfland
Periode eind 2020 – 2021

De fractie bestaat uit de volgende personen:
• Sjoerd F. Fekkes, fractievoorzitter; cie. Bestuur, Financiën en Organisatie en cie. Planning Control.
• Laurens H.C. de Keijzer, plv. Commissielid cie. Waterveiligheid en Waterketen (WVK) en cie.
Planning en Control.
• Arnold van der Ree, plv. Commissielid cie. Waterveiligheid en Waterketen en cie. Waterkwantiteit en Waterveiligheid.

Inleiding:

De gehele periode heeft wederom in het teken gestaan van de coronacrisis.
Er wordt inmiddels weer zoveel mogelijk fysiek vergaderd. Voor technische zaken blijkt het efficiënter dit digitaal te blijven doen.
Het belangrijkste item in de verslagperiode was de begroting voor 2021.
Gekozen is, volgens het Bestuursakkoord dat door alle partijen is onderschreven, de tarieven ongewijzigd te houden. Gelet op de soms excessieve stijging van de huizenmarkt zal het netto-effect niet voor iedereen gelijk zijn. De begroting omvat een totaalbedrag van  € 234,6 mln.
In de bestuur rapportage (BuRap) van eind september is een tussentijdse stand van zaken gegeven over2021. Daarbij bleken de belastingopbrengsten hoger dan geraamd en is besloten tot een aantal uitgaven. Persaldo bleef er een licht overschot te zien.

Aandachtsgebieden:

Hieronder worden de belangrijkste aandachtsgebieden en een aantal financiële ontwikkelingen weergegeven.
o WATERKWALITEIT: In dit programma wordt gewerkt aan schoon, gezond en levend water in alle wateren binnen Delfland.
o WATERKWANTITEIT: Het watersysteem van Delfland wordt zo ingericht, dat er in het gebied veilig kan worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd.
o WATERKETEN: De voornaamste rol in de waterketen bestaat voor Delfland uit het transporteren en zuiveren van door de gemeenten ingezamelde afvalwater. Daarbij hoort het verwerken van het
vrijkomende slib.
De jaarrekening 2020 is vastgesteld met een voordelig resultaat van € 6,5 mln.
De netto schuldquote (relatie opbrengsten en schulden) daalt verder. In 2009 was deze 520%, in 2020 is deze 257% en in 2024 is deze naar verwachting 194%.
De netto schuldquote verbetert geleidelijk aan eveneens. Deze was in 2009 € 520mln, in 2020 € 257 mln. en in 2024 volgens raming € 194 mln.

Kwijtschelding en oninbaar

Op grond van de kwijtscheldingsnorm van 100% van de bijstandsuitkering komen rond 60.000 huishoudens
(12% van het totaal) in aanmerking voor kwijtschelding.
De mate van oninbaarheid wordt geraamd op 8.400 huishoudens (1,5%). Bij de zuiveringsheffing wordt rekening gehouden dat bij 2,0% van het aantal vervuilingseenheden (woningen) niet wordt geïnd (23.500 v.e.).
Dit percentage is hoger dan bij de watersysteemheffing ingezetenen, omdat voor de zuiveringsheffing sinds
2017 geen kwijtschelding meer wordt verleend. Bij bedrijven gaat het om 1,1% (3.700 v.e.).
De diverse aantallen zijn wat toegenomen. Omdat er meer huizen zijn bijgekomen is de belastingopbrengst in zijn totaliteit toch hoger.
Geconstateerd is wederom dat het bedrag aan oninbare vorderingen en kwijtscheldingen ten opzichte van het jaar ervoor is toegenomen. 50PLUS heeft daarbij gewezen op de ontwikkelingen van de pensioenen en uitkeringstrekkers en toename van het aantal personen dat van de voedselbanken gebruik moet maken.
Belangrijke items in de verschillende Verenigde vergaderingen in 2021 zijn:
▪ Waterbeheerprogramma 2022-2027
▪ Uitvoeringsplan energie neutraal Delfland
▪ Kader Richtlijn Water-programma Delfland 2022-2027
▪ Renovatie dan wel herbouw zuivering Groote Lucht in Vlaardingen
▪ Opnieuw vaststellen van de legger voor 6 jaar
▪ Uitvoering van de Omgevingswet voorbereiden die per 1 juli in werking treedt (digitalisering gegevens)
▪ Onderzoek naar de bestendigheid van waterafvoer en opslag, dit na de gebeurtenissen in Limburg.
Bovengenoemde items zijn ook in de begroting 2022 genoemd. De begroting wordt geraamd op een bedrag van € 220 miljoen. De lasten voor de burgers zullen daarbij gelijk blijven maar het aantal aanslagen dat wordt kwijtgescholden dan wel oninbaar is neemt toe. Voor zuiveringsheffing kan geen kwijtschelding verleend worden. De schuld neemt meer dan gepland, af.
Getalsmatig zijn dit de volgende cijfers:
Er zijn 535.900 huishoudens (ingezetenen), hiervan krijgen 330 een aanslag opgelegd die oninbaar blijkt en
worden 6900 kwijtscheldingen verleend. De raming is lager dan het jaar ervoor tot onze verbazing.
Gewezen is op de toenemende inflatie, drastische verhoging van de energiekosten en het niet indexeren van de pensioenen waardoor steeds meer mensen in betalingsproblemen zullen komen. Kortom, Delfland heeft zijn huishoudboekje op orde doch het beleid van dit kabinet is daarbij de stoorzender.
De schuldquote (verschil tussen inkomsten en schuld) neemt af tot 233 terwijl er geraamd was dat deze in 2023 250 zou bedragen.
Voor nadere informatie hierover kan men een van de fractieleden benaderen.
Politiek is de sfeer goed. De Algemene Waterpartij probeert af en toe het tarief te verlagen met de overschotten. Dat is op zich een goed idee want dat heeft 50 PLUS de vorige periode ook een paar keer
geprobeerd maar we hebben daarover in het Bestuursakkoord nu eenmaal duidelijke afspraken overgemaakt.

Geborgde Zetels

Wat tot commotie leidt bij de geborgde zetels is het voorstel dat nu bij de Tweede kamer ligt ter afschaffing daarvan. Dit sluit aan bij het verkiezingsprogramma van 50PLUS. Een voorzet om het aantal geborgde zetels met 2 naar 7 terug te brengen via de provinciale verordening kan daar blijkbaar op voldoende steun rekenen.
De uitdagingen voor de (naaste) toekomst zijn vooral het overwinnen van de coronacrisis met o.a. het opvangen van betalingsproblemen van personen en bedrijven, het bestrijden van wateroverlast o.a. door overloopgebieden te maken en het creëren van bergingen om water te bufferen voor droge periodes.
Een punt van aandacht blijft ook het bestrijden van de blauwalg die steeds weer de kop opsteekt. Het project voor Delftse Hout uit 2019 (ruim € 1 miljoen met tegenstem van 50PLUS) om met kunstmatige eilandjes en betere doorstroming hier wat tegen te doen heeft nog steeds geen effect gehad.
Tenslotte is te vermelden dat we actief deelnemen aan het Landelijk Overleg van Waterschap bestuurders. In principe komen we twee keer per jaar bij elkaar. Storend is daarbij dat door zetelroof ons Tweede Kamerlid voor zichzelf is begonnen. Met Martin van Rooien en Martine Baaij hebben we gelukkig nu goed contact met
de landelijke politiek.
Voor wat betreft het overleg met de provinciale fractie van 50PLUS in Zuidholland is er regelmatig contact over onderwerpen die beide fracties raken zoals bodemdaling, omgevingswet en de Groote Lucht.
De fractie doet nu al een oproep aan kandidaten voor de lijst voor waterschapsverkiezing van 2023.
Via Delfland en het Wetenschappelijk Instituut van onze partij kunnen t.z.t. cursussen worden gevolgd.

Laurens H.C. De Keijzer

Commissies: Bestuur, Financiën en Organisatie (BOF)

Waterveiligheid en Waterketen (WVK)

Mob.- 0645048400

Ldekeijzer@ziggo.nl

Mr. Sjoerd F. Fekkes, fractievoorzitter

Commissie: Bestuur, Financiën en Organisatie (BOF)

Mob. 0624969911

sffekkes@ziggo.nl

Ir. Arnold F. van der Ree

Commissies: Waterkwaliteit en Waterkwantiteit (WKK)

Waterveiligheid en Waterketen (WVK)

Mob. 06 38609032

arnoldvanderree@ziggo.nl

 

Delfland in kengetallen

Karakteristiek Aantal/eenheid/bedrag
Oppervlakte van het gebied van Delfland 406 km2
Aantal inwoners 1,2 miljoen
Aantal gemeenten (gedeeltelijk) binnen Delfland 14
Aantal huishoudens 529.400
Hectare wegen 4.500
Exploitatiekosten 259 miljoen
Exploitatie opbrengsten 268 miljoen
Exploitatieresultaat 4 miljoen
Investeringsvolume 30 miljoen
Kortlopende leningen 0
Langlopende leningen 471 miljoen
PPS langlopende leningen 175 miljoen
Watergangen in beheer 4.293 km
Primaire watergangen 1.190 km
Secundaire watergangen 3.103 km
Polderwater 3.676 km
Boezemwater 617 km
Oppervlakte boezem 779 ha
Aantal vispassages 18
Aantal zwemwateren 15
Aantal natte ecologische zones 49 ha
Aantal boezemgemalen 6
Aantal inlaatgemalen 2
Aantal circulatiegemalen 2
Aantal poldergemalen 194
Aantal mobiele pompen permanent geplaatst 6
Aantal sluizen 9
Aantal automatische stuwen 151
Aantal stuwen 1.834
Aantal windmolens 5
Aantal polders 81
Aantal peilvakken 695
Lengte primaire waterkering 54,8 km
Lengte regionale waterkering 437 km
Lengte overige keringen 218 km
Aantal afvalwaterzuiveringsinstallaties 4
Aantal rioolpersgemalen 34
Aantal riool-overstorten 719
Productie biogas in miljoen m3 13,0 miljoen m3
Aantal slibvergistingsinstallaties 4
Lengte rioolpersleidingen 175 km
Verslag werkzaamheden fractie 50PLUS HH van Delfland
Periode eind 2020 – 2021

HH van Delfland algemeen
• 0152608108 (algemeen nr.) www.hhdelfland.nl