Jaarverslag Provinciale Staten Zuid Holland

21 oktober 2020

Beknopt Jaarverslag Provinciale Staten Zuid Holland nov 2019 – 2020: “Samen voor elkaar”.

De samenleving is volop in beweging en de rol en positie van de Provincie als midden bestuur moet heroverwogen worden. Voor alle Statenleden van 50PLUS vormt dit een belangrijke uitdaging. Vooral de rol en positie van de oudere inwoners vormt voor onze partij een belangrijk gegeven in deze ontwikkeling. De overheid maakt steeds meer gebruik van overdracht van taken naar de Gemeenten in de vorm van Transities en Decentralisaties. Wat kan en is dan de rol van de Provincie in deze ontwikkeling en waar kunnen de inwoners terecht met hun vragen enz… Het is de bedoeling dat de mensen dicht bij huis adequaat gecompenseerd worden. Dit is dure taal voor het feit dat mensen thuis kunnen blijven wonen en dat het voorzieningen niveau zoals bijvoorbeeld zorg in stand blijft.

Binnen de partij zal de komende periode de positie van bijvoorbeeld Stadsregio’s / Metropoolregio’s en allerlei Gemeenschappelijke regelingen punt van discussie zijn met primair aandacht voor de democratische legitimiteit. Deze vaak grote en “logge” organisaties die door m.n. bestuurders zoals  Burgemeesters – Wethouders – Gedeputeerden aangestuurd wordt moet zijn basis wel houden in de samenleving en niet verworden tot een bestuursorgaan waar door m.n. lokale en regionale volksvertegenwoordigers geen invloed meer op uitgeoefend kan worden.

Middels bijdragen in commissies- en vergaderingen van Provinciale Staten en werkbezoeken wordt hard gewerkt om “de stem” van de oudere inwoners te laten horen. Dus 50PLUS heeft uw stem hard nodig!