Provinciale Ledenvergadering 4 november

20 oktober 2020

Aankondiging Provinciale Ledenvergadering (digitaal) op woensdag 4 november 2020 19.30 – 21.00 uur.

Geachte leden,

Het Provinciaal Bestuur Zuid-Holland heeft U op 11 augustus jl. uitgenodigd voor een fysieke ledenvergadering van 50PLUS, afdeling Zuid-Holland. Gelet op de recente ontwikkelingen rondom COVID-19 hebben we helaas moeten besluiten deze vergadering uitsluitend digitaal (en ingekort) te houden.

Een voordeel is dat de leden die zich nog niet eerder hebben opgegeven dit alsnog kunnen doen voor deze digitale variant, tot uiterlijk 28 oktober a.s.

Na aanmelding ontvangt U voor de vergadering een web-link om eenvoudig te kunnen meedoen. Geef u snel op, als U dat nog niet eerder deed; er is een maximum aan het aantal deelnemers.

Bij uw aanmelding nodigen wij U uit om op voorhand schriftelijke vragen te stellen aan ons bestuur, omdat dit tijdens de digitale vergadering vermoedelijk (te) moeilijk wordt.

Daarom heeft deze vergadering geen algemene rondvraag aan het einde, maar kunnen alleen van te voren ingediende vragen worden behandeld.

Inmiddels hebben wij ons onze nieuwe lijsttrekker Liane den Haan bereid gevonden live (!) te reageren op vragen die specifiek gaan over ons komende partijprogramma.

Wat mag er naar uw mening niet ontbreken? Zet het voor ons in een e-mail en de kans is groot dat Liane hier persoonlijk haar mening over kan geven, online, tijdens onze vergadering.

Naast de ons bekende zaken als Pensioen, Wonen en Zorg, is het juist interessant ook over andere zaken die u persoonlijk bezighouden eens mee te denken, die voor ons partijprogramma geschikt zouden zijn. Stuur uw vragen aan secretaris@50pluszuidholland.nl

Bestuursverkiezing

In augustus jl. heeft het bestuur van Zuid Holland een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Hiervoor hebben inmiddels een drietal leden binnen het daarvoor gestelde termijn zich aangemeld:

Raoul Oosthoek voor de functie van Penningmeester (thans aspirant bestuurslid),
Jelle Smits voor de functie Voorzitter (thans Penningmeester en waarnemend Voorzitter),
Aad de Man voor de functie Algemeen Bestuurslid (thans ook aspirant bestuurslid).

Hoewel er evenveel kandidaten zijn als plaatsen, dient er voor deze functies toch (digitaal) gestemd te worden.

De overige bestuursleden steunen unaniem deze inmiddels bekende kandidaten. Uiteraard zullen deze kandidaten zich tijdens de bijeenkomst nog nader aan U voorstellen.

Wellicht ten overvloede: de termijn voor aanmelden als bestuurslid is inmiddels gesloten. Wel kunt u zich nog aanmelden als ASPIRANT, een leuke manier om nader met ons bestuurswerk kennis te maken.

Agenda Provinciale ledenvergadering (onder voorbehoud)

19.30 uur – Opening door (wnd) Voorzitter Jelle Smits.

  1. Verslag Secretaris
  2. Verslag Penningmeester
  3. 20.00 uur – Voordracht kandidaten Provincie Bestuur (de kandidaten zullen zich aan u presenteren tijdens de Ledenvergadering)
  4. Verkiezing bestuursleden Provincie Bestuur
  5. Behandeling van schriftelijke vragen door de leden aan bestuur en Liane
  6. 21.00 uur – (uiterlijk) Einde

Op de agendapunten worden mondelinge toelichtingen gegeven door het huidige bestuur en betrokken kaderleden.

  Schriftelijke jaarverslagen over 2019/20 komen aan de orde in de voorjaarsvergadering die vermoedelijk in mei 2021 wordt gehouden. Daar zullen ook onze vertegenwoordigers van de politieke geledingen (Waterschappen, Gemeenten, Provincie) nader verslag doen.

Voor nu treft u van de waterschappen en Provincie al (voorlopige) verslagen aan.

Inschrijven voor de Provinciale Ledenvergadering (uiterlijk 28 oktober), klik hier:
of stuur uw email naar aanmelden@50PLUSzuidholland.nl

We treffen u graag achter het beeldscherm woensdag 4 november 2020, 19.30 en wij zien uw vragen over het komende partijprogramma tegemoet.

Namens het Provinciale Bestuur 50PLUS Zuid-Holland,

Ton Lammertink – Secretaris