50PLUS op weg naar de toekomst

11 juli 2020

Beste leden van 50PLUS Zuid-Holland,

Omdat u de laatste tijd door de landelijke media bent geïnformeerd over onze 50PLUS partij, vinden we het tijd om u zelf te informeren over de afdeling Zuid-Holland van 50PLUS en waar we mee bezig zijn op verschillende fronten.

Goed nieuws is dat het huidige demissionaire hoofdbestuur, na raadpleging van de 12 provinciale afdelingen, eensgezind met Eerste – en Tweede Kamerleden, verkiezingen voor een nieuw hoofdbestuur organiseert op 1 augustus aanstaande. Het zal een virtuele, dus niet fysieke “on-line” bijeenkomst worden. U zult in de gelegenheid worden gesteld deze algemene ledenvergadering vanaf thuis te volgen en na registratie, direct aan deze verkiezing mee te doen. U wordt hiervoor tijdig op de hoogte gebracht met de nodige informatie hoe u kunt deelnemen aan deze Ledenvergadering.

Er zijn gelukkig ook ruim voldoende kandidaten. Het enthousiasme, om met een geheel vernieuwd hoofdbestuur van onze 50PLUS partij een belangrijke partij voor de steeds groter wordende groep 50plussers te maken, is groot. Ook vanuit Zuid-Holland hebben zich voldoende kandidaten beschikbaar gesteld. Zij hopen op uw steun, zodat de Zuid- Hollandse afdeling goed vertegenwoordigd wordt op landelijk niveau. Tenslotte is Zuid-Holland een van de belangrijke provincies van 50PLUS.
Als provinciaal bestuur van Zuid-Holland roepen we u hierbij op om vooral te gaan stemmen op 1 augustus en het liefst op de kandidaten uit Zuid-Holland.

50PLUS is springlevend!

Intussen zijn alle twaalf 50PLUS afdelingen, de provinciale besturen, onze vele vertegenwoordigers in de gemeenteraden, de waterschappen, in de provinciale staten, onze leden in Eerste – en Tweede Kamer en al hun medewerkers en de medewerkers van ons partijbureau in Den Haag zeer actief bezig met hun werkzaamheden. Zij werken allen hard aan het realiseren van ons partijprogramma op alle niveaus.

Dat moet ook want dat hebben we onze kiezers beloofd zult u zeggen. Maar het is goed om daar even bij stil te staan. We zijn een nog jonge partij en het mag best wel eens kraken, dat hoort bij een democratische ledenpartij. Het is fijn om te constateren dat onze partij daarin als een blok overeind blijft staan en dat iedereen met zijn werk doorgaat. Juist ook in de voor allen moeilijke Coronatijd.
Wij als bestuur van Zuid-Holland, door u gekozen in november 2019, doen dat ook. Zo hebben we onlangs een meerjaren plan gemaakt waar we vooruitlopend op de Tweede Kamer verkiezingen van volgend jaar en de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 een aantal speerpunten hebben vastgelegd. Zo zal binnenkort in een 20-tal gemeenten in Zuid-Holland de leden worden uitgenodigd om mogelijk actief deel te gaan nemen in uw eigen gemeenteraad.

Gemeenten
In de gemeente Rotterdam, een van de grootste steden in Nederland, zijn we zeer actief in de Gemeenteraad. Daar werken we hard aan het armoedebeleid, leeftijdsdiscriminatie van ouderen, het welzijnswerk in de buurten, het voorkomen van eenzaamheid, de WMO zorg, de jeugdzorg, de sociale woningbouw, huisvesting voor ouderen en starters, onderwijs, cultuur, energievoorziening in de toekomst, mogelijkheden voor het sporten voor ouderen en vragen we aandacht voor de ouderenzorg binnen en buiten de verpleeghuizen. In de Gemeenteraad van Den Haag waren we ook vertegenwoordigd maar de fractievoorzitter heeft gemeend zich te moeten afwenden met het mee nemen van zijn zetel in de Gemeenteraad. Dat betreuren wij omdat kiezers stemmen op het gedachtegoed van 50PLUS en niet op een bepaald iemand. Gelukkig zijn we in Den Haag nog wel met een hele ploeg 50PLUS-mensen actief om het 50PLUS gedachtegoed uit te dragen in het maatschappelijk leven. Bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 gaat 50PLUS zeker weer terugkeren in de raad met nieuwe en enthousiaste mensen.

Waterschappen
In de Waterschappen is er veel aandacht voor een evenwichtig en veilig waterbeheer, voor de natuur en de verscheidenheid van planten, dieren en insecten. En natuurlijk is de energievoorziening in de toekomst een cruciaal onderwerp. En niet te vergeten dat we in de Waterschappen proberen de kosten voor de burger te beperken. “Het moet wel betaalbaar blijven!”.

Provinciale Staten
De samenleving is volop in beweging en de rol en positie van de Provincie als midden bestuur moet heroverwogen worden. Voor alle Statenleden van 50PLUS vormt dit een belangrijke uitdaging. Vooral de rol en positie van de oudere inwoners vormt voor onze partij een belangrijk gegeven in deze ontwikkeling. De overheid maakt steeds meer gebruik van overdracht van taken naar de Gemeenten in de vorm van Transities en Decentralisaties. Wat kan en is dan de rol van de Provincie in deze ontwikkeling en waar kunnen de inwoners terecht met hun vragen enz….. Het is de bedoeling dat de mensen dicht bij huis adequaat gecompenseerd worden. Dit is dure taal voor het feit dat mensen thuis kunnen blijven wonen en dat het voorzieningen niveau zoals bijvoorbeeld zorg in stand blijft.

Binnen de partij zal de komende periode de positie van bijvoorbeeld Stadsregio’s / Metropoolregio’s en allerlei Gemeenschappelijke regelingen punt van discussie zijn met primair aandacht voor de democratische legitimiteit. Deze vaak grote en “logge” organisaties die door m.n. bestuurders zoals Burgemeesters – Wethouders – Gedeputeerden aangestuurd wordt moet zijn basis wel houden in de samenleving en niet verworden tot een bestuursorgaan waar door m.n. lokale en regionale volksvertegenwoordigers geen invloed meer op uitgeoefend kan worden.

Globaal heeft de Provincie taken op het gebied van: duurzame ruimtelijke ontwikkeling – milieu – energie – klimaat – vitaal platteland – regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer – regionale economie – cultuur & monumenten zorg-Sport en Recreatie – kwaliteit ven het openbaar bestuur en wonen.

Middels bijdragen in commissies- en vergaderingen van Provinciale Staten wordt hard gewerkt om “de stem” van onze 50PLUS leden / kiezers en de doelgroep te laten horen. Onze fractie, bestaande uit de statenleden Willem Bakx, Jaap Haasnoot en fractievertegenwoordiger Hans Cornet blijven knokken voor onze kiezers en ouderen.

U ziet 50PLUS werkt gewoon hard door!

Onze 50PLUS partij staat als een huis!

Binnenkort zullen wij u nogmaals benaderen met informatie over de verkiezing van het nieuwe hoofdbestuur. U zult informatie ontvangen over onze kandidaten in Zuid-Holland waarin ze zich aan u voorstellen en voor welke functie zij kandidaat zijn. En misschien wel belangrijker, waarom ze voor u in het hoofdbestuur vertegenwoordigd willen zijn.

Wij hopen dat deze informatie u ondersteunt in uw keuze om lid te zijn en dat u ons blijft ondersteunen, de ouderen hebben onze extra aandacht en belangenbehartiging, juist in deze Coronatijd en in de nabije toekomst hard nodig.
Indien u vragen hebt over bovenstaande zaken dan kunt ons bereiken via e-mail: secretaris@50pluszuidholland.nl

Met vriendelijke groet,

Peter Schut
Voorzitter Zuid-Holland