Zaterdag 17 december: Provinciale ledenvergadering 50PLUS Zuid-Holland

6 december 2022

Geacht lid,

Het bestuur van 50PLUS Zuid-Holland heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Provinciale ledenvergadering op zaterdag 17 december in:

 “De Machinist”, Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK Rotterdam (Parkhaven zaal)

Aanvang 10.00 uur tot 12.30 uur Ontvangst vanaf 09.30 uur

In verband met het grensoverschrijdende Hoogheemraadschap Rijnland met de Provincie Noord-Holland, zijn de leden wonende in dit gebied ook uitgenodigd voor deze vergadering. U kunt daarbij alleen uw stem uitbrengen op de kandidaten voor het Hoogheemraadschap Rijnland.

Agenda 17 december 2022

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter
 2. Instellen onafhankelijke stemcommissie
 3. Vaststellen agenda
 4. Verslag bestuur over 2022
 5. Financieel verslag (zie bijlage)
 6. Behandeling ingekomen moties en amendementen en het pre-advies van het bestuur
 7. Stemming over ingebrachte moties en amendementen (Schriftelijke stemming)
 8. Stemming en vaststelling definitieve kandidatenlijst Provinciale Staten
 9. Stemming en vaststelling definitieve kandidatenlijst(en) Waterschappen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

BELANGRIJK

Zoals eerder aan u is medegedeeld heeft het bestuur voor een aantal waterschappen kandidaten aan de lijst toegevoegd. Dit is gedaan omdat er met name voor de waterschappen geen of weinig kandidaten zich hebben opgegeven. Het bestuur heeft een aantal leden bereid gevonden zich alsnog kandidaat te stellen. LET OP! Dit heeft tot gevolg dat voor alle kandidaten genoemd op de lijst van de waterschappen Hoogheemraadschap Rijnland en Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard de verkiesbare plaats geamendeerd kan worden. Uw amendement kunt u inbrengen tot vrijdag 9 december 2022, 23.59 uur, t.a.v. voorzitter@50pluszuidholland.nl

 

 

Bekijk de volledige uitnodiging, inclusief de voordracht kandidatenlijsten, door op de afbeelding hieronder te klikken.