Reflectie Statenleden over recente ontwikkelingen binnen 50PLUS

11 mei 2021

Persverklaring:
De fractie van 50PLUS in de Provinciale Staten van Zuid Holland wordt de afgelopen weken regelmatig bevraagd over de recente landelijke ontwikkelingen in de partij. Om die reden, zeker na het plotselinge vertrek vorige week van onze fractievoorzitter den Haan uit de Tweede Kamer, hebben wij er behoefte aan om hierop een openbare reactie te geven.
Zonder op alle details te willen ingaan betreuren wij de gebeurtenissen die zich in de afgelopen maanden in en rond 50PLUS hebben afgespeeld ten zeerste. De kwalificatie onprofessioneel is hierop minimaal van toepassing. De situatie waarbij een door de leden democratisch gekozen lijsttrekker, mede door de voormalige partijvoorzitter, nota bene rond de verkiezingstijd in diskrediet werd gebracht, nadat betrokkenen blijkbaar niet meer in staat waren om werkbare afspraken te maken of na te komen, is niet uitlegbaar. De opstelling tegen mevrouw den Haan ging alle perken en fatsoensnormen te buiten. De polariserende manier waarop een en ander zijn beslag kreeg en de manier waarop met feiten werd omgegaan is naar onze mening in strijd met de gewenste fatsoensnormen binnen 50PLUS. Er werd hiermee tweespalt gecreëerd
Gedurende de periode dat zich de genoemde ontwikkelingen afspeelden hebben ondergetekenden hun verantwoordelijkheid genomen en hebben wij samen met andere partijleden een poging gedaan om de “uitslaande brand” te blussen. Ons voorstel om met nieuwe mensen in een interim-bestuur de conflictspiraal te doorbreken is echter door het Hoofdbestuur (met gebruikmaking van formalistische argumenten) niet ter stemming aan de leden voorgelegd.
Het is in onze ogen nodig dat de “checks & balances” in de partijorganisatie worden versterkt. Het moet in de toekomst niet meer mogelijk zijn dat één persoon een allesbepalend stempel op (de cultuur van) de partij kan drukken. Het doel van het voorstel was om de partij in een begrensde periode uit de stagnerende pioniersfase te krijgen, rust te creëren en te professionaliseren. Naar onze mening kan een dergelijke cultuuromslag, waarbij zowel de rol van “vernieuwer” als die van “verbinder” moet worden vervuld, het beste door relatieve buitenstaanders worden ingevuld. Naar onze inschatting was het onder de juiste condities geen probleem om tot een werkbare professionele samenwerking tussen bestuur en de Tweede Kamer fractie te komen.
Naar onze waarneming ging het conflict in principe niet over verschillen van inzicht over het gedachtegoed of over de vertaling daarvan in concrete beleidsstandpunten. Meningsverschillen werden uitvergroot en aangezet om deze te kunnen gebruiken in waar het in deze strijd werkelijk om ging, namelijk over wie het voor het zeggen heeft in de partij. De fractie in Zuid Holland ervaart hierbij een gevoel van plaatsvervangende schaamte. Dat willen wij gezegd hebben. Vervolgens gaan wij over tot de orde van de dag, namelijk het binnen de Provinciale Staten vertegenwoordigen en verdedigen van de belangen van onze kiezers in Zuid Holland.

Statenleden 50PLUS Willem Bakx en Jaap Haasnoot