Bijdrage begroting 2020

13 november 2019

Voorzitter,

Vandaag spreken we over de begroting voor het jaar 2020. Een jaar wat in het teken staat van o.a. nieuw beleid van het College van Gedeputeerde Staten. Dus wat deze begroting betreft kunnen we volstaan met een aantal korte aandachtspunten.

Voorzitter, het nieuwe coalitieprogramma heeft als titel: “elke dag beter”! De Fractie van 50PLUS zal het college kritisch volgen en er op toe zien of het elke dag wel beter wordt. Deze titel doet de suggestie opwerpen alsof het nu niet goed gaat en dat het beter zou moeten!

Voorzitter, voor wat betreft de begroting is er niet veel nieuws onder de zon. De uitgangspunten van deze begroting slaan terug op de vorige periode en geven voor onze fractie weinig reden tot opmerkingen. Het blijft voor onze fractie ieder jaar weer een opvallend verschijnsel dat er zo “gegoogeld” wordt met posten en dat de algemene reserves als een soort “vergaar bak” boven de begroting maar ook de jaarrekening hangt. Hierdoor wordt het beoordelings kader onzuiver en is er naar de mening van de fractie van 50PLUS onvoldoende transparantie over de actuele financiële stand van zaken van onze Provincie.

Voorzitter, al eerder heeft de Fractie van 50PLUS haar zorgen uit gesproken over de financiële positie van de Provincie. Onze ambities zijn groot, wat natuurlijk altijd goed is want daar moet het ook van komen. Maar voorzitter kunnen we alle in gang gezette ontwikkelingen wel betalen. De toekomst laat een forse toename van de schuld quote zien. Voorzitter, op blz. 136 van de begroting is aangegeven dat een schuldquote van hoger dan 130% risicovol is. Naar ik heb begrepen komt in de komende jaren onze schuldquote boven de 200% en is deze naar onze mening niet meer in verhouding ten opzichten van de mogelijke uitgaven.

Voorzitter, het is voor onze fractie onduidelijk hoe we de dekking van onze in gang gezette ontwikkelingen voor m.n. infra structuur gaan financieren. Is onze Gedeputeerde het met ons eens en kan hij een nadere toelichting geven op zijn visie voor wat betreft de noodzakelijke middelen die nodig zijn om alle al reeds in gang gezette projecten (zoals o.a. de Rijnlandroute maar ook de verlengde Bentwoudlaan en mogelijk de Duinpolderweg) te kunnen realiseren.

Voorzitter, als onze fractie haar zorgen uitspreekt over bovenstaande krijgen we vaak te horen “ach de Provincie kan toch niet failliet gaan”! Naar onze mening is dit tekenend voor de huidige situatie van onze opvatting over de financiën. Voorzitter de fractie van 50PLUS is voorstander van een stabiele consistente financiële koers waarbij we natuurlijk alle begrip hebben voor ambitie en daadkracht van ons bestuur.

Voorzitter, wat de fractie van 50PLUS ook graag van Gedeputeerde Staten wil weten is hoe het gesteld is met onze vervangingsreserve? Waar kunnen we de reserveringen vinden die noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld onze “kunstwerken” zoals bruggen te vervangen. Of hebben we hier geen reserveringen voor en moet alles uit de algemene middelen gefinancierd worden. Onze fractie dient in de Tweede termijn een motie in waarbij we GS vragen een inventarisatie met financiële onderbouwing betreffend de te verwachten noodzakelijke vervangingen te overleggen.

Zie bijgaande Motie (1).

Voorzitter, de daad bij het woord voegend dienen we daarom een amendement in waarbij we de Gedeputeerde van Bereikbaarheid vragen de middelen die in het PZI bestemd zijn voor de Duinpolderweg te herbestemmen voor de realisatie van een aquaduct ter hoogte van Boskoop en Waddinxveen en een betere inpassing van de Rijlandroute door de aanleg van de Pioniersbaan.

Zie bijgaande Motie (2).

Voorzitter voor wat betreft deze begroting nog een paar korte opmerkingen:

  • Voor wat betreft de gevolgen van bodemdaling in onze Provincie ziet onze fractie graag dat er een grotere post reserveringen komt voor de voorziene – en niet voorziene uitgaven die op ons afkomen. Onze fractie zou daarom liever zien dat het positief resultaat van 12,1 miljoen ingezet wordt als extra middelen om de gevolgen van bodemdaling in onze Provincie te compenseren.
  • Voorzitter voor wat betreft doel borgen kennis sociaal domein paragraaf 4-3 op blz. 97 van de begroting wordt hardnekkig het sociaal domein benoemd. Al eerder heeft de fractie van 50PLUS aangegeven dat de omschrijving van dit doel niet past bij de titel “sociaal domein”. Dit geeft onze fractie wel de mogelijkheid om er op aan te dringen dat de Provincie beleid gaat ontwikkelen in het echte “sociaal domein” ( voor de liefhebbers onder ons: de verklaring van het sociaal domein is: “Alles wat mensen in hun directe bestaan raakt”. Het heeft primair betrekking op (jeugd)zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheidszorg en vrije tijdsbesteding.

Voorzitter, in de begroting zien we dat er een post van ongeveer 2,5 miljoen euro is opgenomen. Kan de Gedeputeerde ons uitleggen waaraan dit bedrag uitgegeven is.

Tot slot voorzitter, voor wat betreft de portefeuille van Gedeputeerde Koning waarin Sport en Bewegen is opgenomen ziet de fractie van 50PLUS graag dat deze uitgave post in de Portefeuille van Gedeputeerde Koning terecht komt met de intentie dat we middels een begrip als “Sport & Bewegen” ook echt iets gaan doen aan gezondheid voor zowel jong als oud. Al is het alleen maar in de faciliterende en ondersteunende rol die we als Provincie kunnen ontwikkelen in samenwerking met de Gemeenten. Voorzitter onze fractie zal in de tweede termijn een motie indienen van deze strekking.

Zie bijgaande Motie (3).

Tot zover onze bijdrage voorzitter.